Aktuell information om Newcastlesjuka som diagnostiserats hos hobbyfåglar

3.7.2008

<div>Smittsamma djursjukdomar som lätt sprids kan förekomma också hos sällskapsdjur. Det senaste beviset på detta är utbrott av Newcastlesjukan, som drabbade hobbyfåglar i juni. Det är en mycket smittsam virussjukdom och orsakar lidande för djuren och stora ekonomiska förluster, i synnerhet om sjukdomen sprids till fjäderfä. </div>

Paramyxo-1-viruset (PMV-1) som orsakar Newcastlesjukan, har hittills påträffats på sex gårdar med hobbyfåglar. Infektionen har ännu inte spridits till en enda produktionsgård med fjäderfä i Finland. På flera gårdar med fjäderfä och i hönshus med hobbyfåglar i närheten av de platser där de smittade hobbyfåglarna fanns har prover tagits för att upptäcka eventuell smitta. Alla sådana prov har varit negativa.

I början av juni sändes duvor från Outokumpu till Evira för undersökning av dödsorsaken. Av de närmare 60 fåglarna i duvslaget hade 20 dött, främst ungar. Duvorna konstaterades ha Newcastlesjukan. Därför avlivades alla fåglar i duvslaget och utrymmena desinficerades. Evira utreder sjukdomens eventuella ursprung och dess spridning. En beaktansvärd smittspridare visade sig vara den kattutställning som hölls i Pirkkahallen i Tammerfors 17.5.2008, där duvor också var utställda.

Alla fågelarter kan få PMV-1-smitta, men olika arters känslighet för sjukdomen varierar. Newcastlesjukan kan effektivt spridas bland hobbyfåglar, eftersom hobbyn medför olika träffar, t.ex. på utställningar, och att fåglarna också är ute och flyger.

I Finland får endast duvor vaccineras mot Newcastlesjukan

I Finland är det med stöd av lagen (33/VLA/95; veterinärlagstiftningen D 39) förbjudet att använda vaccin mot Newcastlesjukan, med undantag av vaccinering av duvor. Alla duvor i duvslaget måste varje år vaccineras mot Newcastlesjukan i de duvslag från vilka brev-, ras- eller prydnadsduvor sänds till tävlingar eller utställningar. Beträffande andra än ovannämnda duvslag är vaccineringen av duvorna frivillig, men att rekommendera.


De fåglar som vaccineras måste vara märkta så att de kan identifieras

De fåglar som vaccineras mot Newcastlesjukan måste vara märkta så att de kan identifieras. Veterinärerna kan med specialtillstånd skaffa vaccinpreparatet. Veterinären måste meddela länsveterinären om vaccineringar som gjorts. Om den som gör vaccineringen inte är en kommunalveterinär, måste han också meddela kommunalveterinären om vaccinationen. Mera information om vaccinationer finns på Eviras webbplats www.evira.fi > Djursjukdoms- och livsmedelsforskning > Hälsovård > Vaccininformation

Duvor som ska föras till en tävling eller utställning måste ha en individuell, fast identifieringsring eller ett chips och ett giltigt intyg över vaccination mot Newcastlesjukan. Tävlings- eller utställningsarrangören måste identifiera varje fågel och kontrollera på medföljande vaccinationsintyg att fågeln har gällande vaccination. Tävlings- eller utställningsarrangören måste också i god tid på förhand meddela länsveterinären om att evenemanget ordnas.

Newcastlesjukan smittar i allmänhet inte till människan

Newcastlesjukan orsakas av paramyxo-1-virus (PMV-1). Av Newcastlesjukan kan man särskilja flera olika former, som orsakas av virusstammar med varierande sjukdomsframkallande förmåga. Hos duvor förekommer en egen stam av PMV-1. Newcastlesjukans symptom påverkas förutom av fågelarten också av virusvariantens patogenicitet dvs. sjukdomsframkallande förmåga, fåglarnas ålder och motståndskraft samt andra infektioner och miljöfaktorer. Symptomen kan vara apati, diarré och symptom från centrala nervsystemet och luftvägarna.

I de allvarligaste fallen, i synnerhet hos unga fåglar, kan dödligheten plötsligt stiga till 80–90 % utan föregående symptom. Hos fullvuxna värphöns kan det enda symptomet vara minskad äggproduktion. Inkubationstiden, dvs. tiden från smittotillfället tills sjukdomen bryter ut, är i allmänhet några dygn. I ett duvslag kan den vara till och med två veckor. Viruset orsakar i allmänhet inga symptom hos människor, fast conjuctivitis beskrivs i litteraturen.

Viruset är hållbar och sprids lätt

PMV-1 överlever i omgivningen och sprids lätt från en fågelhållningsplats till en annan till exempel via fåglar, foder, människor och transportfordon. Spridningen kan också ske via damm. Viruset sprids inte via äggens innehåll, men i kläckerier kan smitta uppkomma, eftersom den kan spridas med äggskalet.

Ovaccinerade fåglars exponering för viruset kan undersökas genom att påvisa antikroppar i serum. Metoden lämpar sig för sållningsundersökningar och kartläggningar, där man undersöker smittläget bland fåglar som haft kontakt med gårdar där smitta förekommit. I organprover från sjuka eller självdöda fåglar försöker man påvisa virusarvsmassa med s.k. RT-PCR-teknik. Virusets patogenicitet undersöks med sekvensanalys och/eller med smittningsprov på dagsgamla kycklingar.

Skribenter:
Specialveterinär för smittsamma djursjukdomar Christine Ek-Kommonen, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, Evira
Veterinär Karoliina Alm-Packalén, Forskningsenheten för djursjukdomsvirologi, Evira


Teman: