Aktuellt på djurskyddsfronten

10.12.2009

<br /> <br /> <p>I Finland utövas tillsyn över att minimikraven på skyddet av produktionsdjur följs genom att man årligen inspekterar en representativ mängd djurhållningsplatser där produktionsdjur hålls. År 2008 inspekterade djurskyddsmyndigheterna djurhållningen och förhållandena för kalvar, svin, värphöns, pälsdjur, ankor och gäss. Från och med år 2009 har man också inspekterat djurhållningsplatser där får och getter hålls.</p>

I dessa inspektioner utövas detaljerad tillsyn över det, om gårdarna följt gällande djurskyddslagstiftning. Om försummelser uppdagas under inspektionerna, uppmanas producenten rätta till saken och vid behov vidtas snabba åtgärder i avsikt att säkra djurets välfärd. Det är de kommunala veterinärerna som utför inspektionerna på länsstyrelsernas befallning.

Under de kommande åren kommer EU-djurskyddsinspektionerna på gårdarna att gälla alla djurhållningsplatser där produktionsdjur hålls.

Allt sedan början av år 2007 har tillsyn över djurens välfärd utövas också inom tillsynen över tvärvillkor som hänför sig till stödsystemen inom EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Försummelser i fråga om produktionsdjurens välfärd kan leda till att gården mister stöd. Tillsynen över tvärvillkoren kommer att breddas år 2010.

Inspektionernas riskbundenhet utvecklas kontinuerligt så, att tillsynen kan inriktas allt noggrannare. Myndigheternas informationssystem och djurregister utvecklas bl.a. så att de effektiverar uppföljningen över att fallen slutförs och informationsutbytet myndigheterna emellan.

EU djurskyddsinspektionerna utgör endast en liten del av djurskyddstillsynen som helhet. Utöver ovan nämnda inspektioner som bygger på sampling utför djurskyddsmyndigheterna inspektioner alltid då man misstänker att djur sköts, behandlas eller används i strid mot djurskyddslagen. År 2008 utförde myndigheterna cirka 3 300 djurskyddsinspektioner som byggde på en misstanke. Också olika utredningar, såsom till exempel projekt i vilka man försöker utreda ett visst välfärdsproblem hos djur, utgör en viktig del av djurskyddstillsynen och verksamheten som främjar djurens välmående.

Läs mer om djurskyddstillsynen
Djur och hälsa » Välmående » Övervakning av djurskydd 

Programmet för tillsyn över djurens hälsa och välfärd EHO
Livsmedelssäkerhetsverket Evira har berett ett riksprogram för tillsynen över djurens hälsa och välfärd för år 2010. Målet med de projekt som tas med i tillsynsprogrammet är att stöda verkställandet av ny lagstiftning och också sådan lagstiftning som redan en längre tid varit i kraft och de centrala nationella mål som ställts upp för dessa områden.
I programmet har också föreslagits mångåriga tillsynsprojekt i vilkas verkställande tillsynsmyndigheterna inom veterinärvården deltar. Utöver det har getts en översikt över det, vilka förändringar man framöver kan förvänta sig inom sektorn.

Programmet för tillsynen över djurens hälsa och välfärd
Livsmedel » Tillsyn och företagare » Tillsynsprogram och planer

Centralen för djurens välfärd

En nationell central för djurens välfärd (EHK) har grundats detta år och den är avsedd att främja det nationella och internationella samarbetet inom tillsyn och forskning kring djurens välfärd i avsikt att trygga och förbättra djurens välmående. Välfärdscentralen intensifierar samarbetet mellan dem som utöver forskning och tillsyn kring djurens välfärd och ökar utbildningen och rådgivningen i fråga om välfärden. Evira har aktivt deltagit i grundandet av centralen. Välfärdscentralen har grundats med att avtal mellan Evira och Helsingfors universitet.

Läs mer om Centralen för djurens välfärd (på finska)

Delegation för produktionsdjurens välfärd

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en delegation för produktionsdjurens välfärd. Delegationen har som uppgift att följa upp och utvärdera utvecklingen inom produktionsdjurens välfärd och den kan komma med förslag om hur djurens välfärd kan utvecklas på lång sikt. Delegationen har också som uppgift att främja samarbetet mellan myndigheterna och andra aktörer och främja betydelsen och värderingen av produktionsdjurens välfärd i samhället. Delegationen är sammansatt av representanter för alla intressentgrupper som hänför sig till produktion, saluhållande, undersökning och konsumtion av animaliska livsmedel enligt principen från jord till bord. Evira är medlem av delegationen.

Läs mer om delegationen för produktionsdjurens välfärd  (på finska)

Handböckerna ”För friska och välmående djur”

Evira har uppdaterat handböckerna ”För friska och välmående djur” för de vanligaste produktionsdjurens och katternas och hundarnas del. I handböckerna har sammanförts innehåll och rekommendationer i fråga om djurskyddslagstiftningen gällande djurhållning och välfärd hos djurarten i fråga. Så kan djurhållningen styras i en bättre riktning med tanke på välfärden.
Handböckerna kan beställas på:
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/esitteet___broschyrer___brochures/

Teman: