Aktuellt på laboratoriefronten

16.10.2007

Det traditionella utbildningsarrangemanget ”Aktuellt på laboratoriefronten” (Ajankohtaista laboratoriorintamalla) varade i år i två dagar och anordnades 3-4.10.2007 på Länsstyrelsen i Södra Finlands län  i Böle.  Utbildningen anordnades av Evira, FINAS-ackrediteringsverksamhet och Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral STTV. Föreläsningsmaterialet finns på Eviras webbsidor: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tapahtumat/3.-4.10._ajankohtaista_laboratoriorintamalla_luentomateriaali/

Ett rekordantal deltagare, cirka 140 personer, hade anmält sig till utbildningen. I samband med öppningen presenterades Eviras nya organisation som träder i kraft 1.1.2008. Under den första förmiddagen informerades åhörarna allmänt också om  förvaltningsområdets aktuella händelser  då jord- och skogsbruksministeriets representant berättade att beredningen av livsmedelskedjans lagstiftning koncentreras till jord- och skogsbruksministeriet, Evira presenterade sin tillsynsstrategi och handels- och industriministeriets representant dryftade hur man kunde garantera mångsidiga laboratorietjänster för kommunerna. Det konstaterades att det är alla behöriga myndigheters uppgift att se till att laboratorietjänster finns att tillgå. En enskild myndighet, som Evira, kan inte ensam ta ansvaret i frågan.

Under diskussionerna behandlades också laboratoriernas konkurrenssituation och de små laboratoriernas möjligheter att klara sig i den hårdnande konkurrensen med det ökade kostnadstrycket. Det konstaterades också att myndigheterna och livsmedelsföretagarna tar allt färre prov och att provtagningen inte alltid är ändamålsenlig. Situationen förtydligas då Evira år 2008 börjar utarbeta en landsomfattande riskbaserad provtagnings- och undersökningsplan.

På eftermiddagen den första dagen var temat den laboratorieutredning som Evira har initierat. Evira presenterade  utredningen som görs i samarbete med STTV och Finlands Kommunförbund. Man utreder bland annat miljö- och hälsoskyddsmyndigheternas och livsmedelsföretagarnas behov av laboratorietjänster samt laboratoriernas framtidsplaner angående analysurvalet på 5-10 års sikt. I förslaget om hur laboratoriefunktionerna kan organiseras så att de blir mer ändamålsenliga beaktas utvecklingsbehoven gällande hela förvaltningsområdets laboratorieverksamhet och förslaget blir klart år 2008.

Under den andra dagen presenterades Eviras verksamhetsstrategi för laboratorierna och i synnerhet Eviras omfattande referenslaboratorieverksamhet på området djursjukdomar och livsmedelssäkerhet. Dessutom behandlades aktuella frågor närmast i anslutning till den mikrobiologiska laboratorievärlden och analytiska metoder. Diverse mikrobiologiska metodtillämpningar presenterades, t.ex. kvalitativ PCR-teknik samt aktuellt om metoder för boendehälsa, vatten och gödselpreparat. Åhörarna informerades också om riskerna för korskontaminering i laboratoriet och fick uppdaterade anvisningar om hur man sänder in bakteriestammar och livsmedelsprover till Evira.

Utbildningsdagarna lyckades väl. I deltagarfeedbacken fick arrangörerna också flera bra förslag om hur dagarna kunde utvecklas. Laboratoriernas personal önskade att utbildningarna skulle bli av mer praktisk natur. Man önskade mer skräddarsydd utbildning och mindre allmänna teman.

Ytterligare information:
Specialplanerare Harriet Wallin, tfn  020 77 24313, harriet.wallinat-merkki.gifevira.fi

Teman: