Alla svingårdar inspekterade

5.12.2011

<p>Länsveterinärerna och de kommunala tillsynsveterinärerna har inspekterat alla de gårdar, om vilka organisationen Oikeutta Eläimille publicerade bildmaterial 21.11.2011. Antalet gårdar var 16 och på två av dem fanns inga djur. Om en av de inspekterade gårdarna har lämnats en begäran till polisen om utredning av saken. Försummelser har också konstaterats på en gård, där boxarna var smutsiga och alla djur inte fortlöpande hade tillgång till vatten. Gården har befallts åtgärda de observerade bristerna inom utsatt tid. Efter att den utsatta tiden löpt ut kontrolleras att försummelserna åtgärdats. För två gårdar är de slutliga resultaten av inspektionerna ännu inte tillgängliga, eftersom de är föremål för tilläggsutredningar.</p>

I samband med besöken utreddes också veterinärernas tidigare tillsyns- och hälsovårdsbesök och andra åtgärder som vidtagits på dessa gårdar under de sex senaste månaderna. Alla gårdar hade ett avtal om hälsovård och hälsovårdsbesök hade gjorts på gårdarna.

Utgående från det bildmaterial som visades i YLE:s program A-studio 21.11.2011 och som tagits på finska svingårdar misstänktes att man på en del av gårdarna som visades eventuellt brutit mot djurskyddslagstiftningen. Därför bad Evira 18.11.2011 föreningen Oikeutta Eläimille om information om dessa gårdar. Föreningen lämnade den 22 november information om 16 gårdar. Tillsynsmyndigheterna inledde inspektionerna samma dag och det sista gårdsbesöket gjordes den 25 november.

Om det utgående från den information som lämnats till Evira föreligger skäl att misstänka att brott mot djurskyddsförfattningarna skett, kommer Evira också framöver att be regionförvaltningsverken se till att sådana nödvändiga åtgärder, som avses i djurskyddslagen, vidtas.

Mer information ger:
överinspektör Taina Mikkonen, tfn 040 830 8404
sektionschef Jaana Mikkola, tfn 040 831 8425

Teman: