Ändringar i förfarandet vid anmälan om kosttillskott

31.7.2007

<div>I förordningen om kosttillskott har gjorts en ändring som påverkar det anmälningsförfarande av kosttillskott. Ändringen träder i kraft 1.8.2007.</div>

Handels- och industriministeriet meddelade den 1 juni 2007 förordning 627/2007, med vilken man ändrat 7 § i förordningen om kosttillskott 571/2003. Anmälan om kosttillskott behöver således inte längre lämnas en månad innan verksamheten inleds, utan den företagare i livsmedelsbranschen, som svarar för utsläppandet av ett kosttillskott på marknaden, skall lämna en anmälan samtidigt som produkten släpps ut på marknaden. Till anmälan behöver inte heller längre bifogas något analysintyg utan en modell för påskrifterna på förpackningen räcker.

Handels- och industriministeriets förordning (571/2003) ändrades, eftersom Europakommissionen till följd av en klagan gav Finland en officiell anmärkning som gällde tillämpandet av direktiv 2002/46/EG och tolkningen av artikel 28 och 30 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. Kommissionen ansåg att det förfarande som följs vid anmälan om kosttillskott stred mot kosttillskottsdirektiv och fördraget, eftersom anmälan skulle lämnas innan kosttillskottet släpps ut på marknaden och eftersom man i samband med anmälan utöver en modell för påskrifterna på förpackningen också krävde ett analysintyg.

Då kravet på analysintyg fallit bort, kan Livsmedelssäkerhetsverket nu ta emot sådana kosttillskottsanmälningar, för vilka inte lämnats något sådant analysintyg som avsågs i den gamla förordningen. Anmälan försökas behandla så fort som möjligt.

Livsmedelssäkerhetsverket påminner ändå om att mängderna ämnen som kännetecknar kosttillskottet och som anges i påskrifterna på förpackningen enligt 5 § förordningen om kosttillskott 571/2003 och artikel 8-9 i direktivet om kosttillskott 2002/46/EG skall vara genomsnittsvärden som grundar sig på tillverkarens analys av produkten. Efter att produkten släppts ut på marknaden utövar de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna tillsyn över påskrifterna på förpackningen och grunderna för dessa.

Ändringen av kosttillskottsförordning 672/2007
http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2007/20070101.pdf

Mera information om kosttillskottsanmälan
http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/tillsyn_och_foretagare/kosttillskott/

Teman: