Ändringar i lagstiftningen om handelsnormer för ägg den 1 juli 2007

5.7.2007

<div>De gamla EG-förordningarna som tillämpats på handelsnormer för ägg upphävdes och nya trädde i kraft den 1 juli 2007. Det huvudsakliga syftet med ändringarna är att göra lagstiftningen som hänför sig till hönsägg enklare och tydligare. Med de nya förordningarna har man inte gjort några betydande ändringar i kraven på saluhållande av hönsägg. Evira har uppdaterat blanketterna och anvisningarna som hänför sig till den nya lagstiftningen.</div>

De nya förordningarna

I fjol blev man färdig med rådets förordning (EG) nr 1028/2006 om handelsnormer för ägg. I våras meddelades förordning (EG) nr 557/2007 om tillämpningsnormer för ovan nämnda förordning. Förordningarna trädde i kraft den 1 juli 2007. Med de nya förordningarna upphävdes de gamla förordningarna, rådets förordning (EEG) nr 1907/90 och kommissionens förordning (EG) nr 2295/2003. Med de nya förordningarna ville man göra lagstiftningen som hänför sig till hönsägg kortare, tydligare och enklare. Uppföljning av att stämplarna på äggen är läsbara är ett nytt krav som trädde i kraft.

Blanketterna och kontrollprotokollet uppdaterade

Med anledning av den nya lagstiftningen har vi uppdaterat blanketterna och anvisningarna som hänför sig till kontroller i packerierna. Anvisningen som hänför sig till äggpackeriers egenkontrollsystem har också uppdaterats och kompletterats med en anvisning om undantag som kan beviljas för små packerier och en anvisning om märkning av hönsägg och äggförpackningar. 

De förnyade blanketterna och anvisningarna finns på Eviras webbsidor (på finska):
Omavalvontaohje munapakkaamoille, joiden tuotanto on vähäistä (alle 100 000 kg/vuosi)
Kananmunapakkaamon tarkastusohje
Kananmunapakkaamon ja kananmunien tarkastuspöytäkirja

Länkar till förordningarna
rådets förordning (EG) nr 1028/2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2006/l_186/l_18620060707sv00010005.pdf
kommissionens förordning (EG) nr 557/2007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2007/l_132/l_13220070524sv00050020.pdf

Mer information ger:
överinspektör Taina Lehdonkivi, tfn 020 77 24783, taina.lehdonkiviat-merkki.gifevira.fi och
livsmedelsöverinspektör Mari Laihonen, tfn 020 77 24780, mari.laihonenat-merkki.gifevira.fi

Teman: