Animaliska biprodukter kan utgöra en hälsorisk

30.5.2013

<p>Över animaliska biprodukter utövas omfattande tillsyn allt från bortskaffandet av döda djur till framställningen av biodiesel. Utmed hela tillsynskedjan skall säkerställas att biprodukterna inte medför någon fara för människors eller djurs hälsa.</p>

Animaliska biprodukter uppkommer huvudsakligen då djur slaktas, då animaliska livsmedel, såsom mjölkprodukter produceras, då döda djur bortskaffas och då djursjukdomar bekämpas.

Biprodukter kan alltid utgöra en risk med tanke på människors och djurs hälsa och miljön. Därför styrs biprodukterna antingen till bortskaffning med trygga metoder eller också för att användas för tillverkning av till exempel tekniska produkter. Då skall krav som reducerar hälsoriskerna iakttas.

För tillsynen över biprodukter svarar Livsmedelssäkerhetsverket Evira, regionförvaltningsverken och de kommunala tillsynsmyndigheterna.

Huvudsakligen små brister i biproduktanläggningarnas verksamhet

I slutet av år 2012 fanns det cirka 400 anläggningar som lagrar, hanterar och bortskaffar sådana biprodukter, som avses i biproduktförordningen. Över anläggningarna utövas tillsyn enligt en årlig plan som bygger på den risk som verksamheten i anläggningarna beräknas medföra. Den tillsyn över anläggningarna, som tillfaller Evira, genomfördes som planen förutsätter. Av den tillsyn, som tillfaller regionförvaltningsverken och kommunerna, genomfördes däremot endast 40 procent.

Av bristerna som uppdagades under tillsynsbesöken klassificerades fyra som allvarliga, vilket är något mer än året innan. Bristerna hänförde sig till försummelser i de mikrobiologiska analyserna. I övrigt var bristerna som uppdagades under tillsynsbesöken i regel obetydliga och medförde ingen fara för människors eller djurs hälsa. Typiska brister var brister i handelsdokumenten och bokföringen.

Mängden nötkreatur som grävts ned i strid mot bestämmelserna har minskat

Idisslare, svin och fjäderfän som självdött eller avlivats på gårdarna får inte bortskaffas genom nedgrävning i så kallade insamlingsområden där djurtätheten är stor. I insamlingsområden skall kadavren levereras till kadaverinsamling eller till en sådan bearbetningsanläggning, som avses i biproduktförordningen. Mängden nötkreatur som i strid mot bestämmelserna grävts ned i insamlingsområdena har år för år minskat. Enligt nötkreatursregistret bortskaffades år 2012 endast 4,6 procent (1 636 stycken) av nötkreaturen som dött eller avlivats i insamlingsområdet genom nedgrävning.

Över 200 kadaverutfodringsplatser i registret

Mängderna kadaverhållare och kadaverplatser ökade betydligt år 2012. Enligt registret över kadaverplatser fanns det i Finland 179 kadaverföretagare som hade sammanlagt 210 kadaverutfodringsplatser. Mest kadaverplatser fanns det inom Norra Finlands (70 stycken) och Östra Finlands (50 stycken) regionförvaltningsverks områden.

Huvuddelen av kadaverplatserna har anlagts för fotografering och skådning av björnar.

Mer om detta ämne:
Evira.fi > Om Evira > Sakenheter > Animaliska biprodukter

Mer information ger:
överinspektör Taina Heimonen-Kauppi, tfn 040 489 3351

Teman: