Antibiotikaresistens och användning av antibiotika på djur följs upp i programmet FINRES-Vet

11.4.2011

<p>Rapporten FINRES-Vet 2007–2009, Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents, som beskriver antibiotikaresistens och användning av antibiotika på djur, har publicerats. Den är den fjärde i serien och omfattar åren 2007–2009. Programmet FINRES-Vet följer upp konsumtionen av antibiotika som ges till djur och förekomsten av antibiotikaresistens hos bakterier som isolerats från produktionsdjur och sällskapsdjur.</p>

Fram till år 2003 sjönk konsumtionen av mikrobläkemedel för djur, men ökade mellan åren 2004 och 2008. Trenden svängde igen år 2009. Mest användes G-penicillin och näst mest kombinationen sulfa och trimethoprim.

Resistensläget hos bakterier som isolerats från djur och animaliska livsmedel hölls i allmänhet på en bra nivå även under denna rapporteringsperiod. Detta är en följd av den internationellt sett mycket goda sjukdomsläget hos djuren och den kontrollerade användningen av mikrobläkemedel. Den ökade användningen av mikrobläkemedel är direkt förknippad med förekomsten av resistenta bakteriestammar. Därför är det i djurskötseln allt viktigare att följa de rekommendationer för användningen av mikrobläkemedel som getts i Finland.

Zoonotiska sjukdomsalstrare (salmonella och campylobakterier) konstaterades vara något resistenta. E.coli-stammar som isolerats från tarminfektioner hos svin uppvisade alltjämt resistens mot flera antibiotika. Multiresistens förekom i växande omfattning även hos Staphylococcus pseudintermedius-stammar som isolerats från infektioner hos hundar. Ett nytt avsnitt i rapporten är en översikt över förekomsten av bakterien Staphylococcus aureus (MRSA), som är resistent mot meticillin, hos sällskapsdjur och svin.

Programmet FINRES-Vet samordnas av Livsmedelssäkerhetsverket Evira i samarbete med Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet FIMEA.

Läs rapporten FINRES-Vet 2007–2009
Antibiotikaresistens är årets tema på World Health Organization WHO.

Mer information:
specialforskare Lasse Nuotio, Evira, Forskningsenheten för mikrobiologi, resistensforskning, lasse.nuotio at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, tfn 040 489 3443
veterinär Katariina Kivilahti-Mäntylä, FIMEA, användning av mikrobläkemedel på djur, katariina.kivilahti-mantyla at-merkki.gif : 1Kb fimea.fi, tfn (09) 47334285
professor Tuula Honkanen-Buzalski, programmet FINRES-Vet, Evira, chef för forsknings- och analytikavdelningen,
tuula.honkanen-buzalski at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, tfn 050 382 7996

Teman: