Antibiotikaseminariet hos Evira samlade ett stort antal experter

11.11.2010

<p>Antibiotikaresistens och uppföljning av resistens hos djur och i hela livsmedelskedjan behandlades i ett seminarium som hölls den 9 november 2010 vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira. I seminariet deltog nästan 100 experter. Som resultat av seminariet utarbetades ett offentligt uttalande om frågor som gäller antibiotika.</p>

Användningen av djurläkemedel minskade i Finland i början av 2000-talet, men började öka år 2006 och ser nu ut att ha stannat. I Finland, Sverige och Norge används betydligt mindre antibiotika till djur än i Mellaneuropa. Nästan ingen jämförbar information om användning av antibiotika till djur i övriga världen finns tillgänglig.

Resistens hos salmonella i djur har uppföljts sedan 1980-talet. Sedan år 2002 har man i produktionsdjur systematiskt uppföljt antibiotikaresistensen hos zoonosbakterier och s.k. indikatorbakterier isolerade från friska djur. Resistens i dessa bakteriegrupper konstateras fortfarande sällan i Finland, Sverige och Norge. I många andra europeiska länder är resistensläget betydligt sämre.

Hos några bakterier som orsakar sjukdomar särskilt hos sällskapsdjur är resistens så allmän att behandlingen av infektionssjukdomar hos sällskapsdjur kan försvåras.

Utöver den vanliga resistensuppföljningen har man under de senaste åren undersökt förekomsten av MRSA-bakterien i svin och svingårdar. Även om bakterien inte orsakar sjukdomar hos svinen kan den utgöra en smittorisk för människor som behandlar djuren.

Förutom MRSA behandlade man det hot som ESBL-bakterierna (betalaktamas med utvidgat spektrum) utgör. I Finland har ESBL-resistens hos zoonos- eller indikatorbakterier inte konstaterats, men till exempel i Holland är den mycket allmän hos fjäderfä. Däremot har man i Finland konstaterats ESBL-stammar hos sällskapsdjur.

Finland är banbrytare

Finland har varit banbrytare i många frågor som gäller användning av antibiotika till djur. Användningsrekommendationer för antibiotika till djur har en viktig styrroll och de förändras regelbundet. Rekommendationerna gavs för första gången redan år 1996. Syftet med rekommendationerna riktar användningen av antibiotika så att resistensläget skulle hållas under kontroll. År 1997 publicerades ett s.k. konsensusuttalande där man också behandlade frågor som gäller antibiotika till djur ur såväl en veterinärmedicinsk som medicinsk synvinkel. Samarbetet har fungerat bra även med andra aktörer och man kan konstatera att det nuvarande bra resistensläget är en följd av ett gott samarbete med djuruppfödare, olika produktionsorganisationer och veterinärer.

Eftersom antibiotika av samma grupp huvudsakligen används till både djur och människor är det viktigt att antibiotikaanvändningen i djurproduktionen inte utgör en risk för människornas hälsa. Målsättningen är att fortfarande minska användningen av antibiotika genom att förebygga sjukdomar som orsakas av bakterier.

Nya produktionsstrukturer i djuruppfödningen, till exempel s.k. trefasuppfödning av kalvar eller mycket stora produktionsenheter kan försvåra kontrollen av sjukdomarna och leda till en ökad användning av antibiotika. Användningen av antibiotika är mycket reglerad i Finland och vid sidan om uppföljningen av resistensläget övervakas även antibiotikarester i livsmedel som fås från djur.

Läs det offentliga uttalandet (pdf, 24 kb)

Ytterligare uppgifter:
Professor, direktör för avdelningen Tuula Honkanen-Buzalski
tfn 050 382 7996, tuula.honkanen-buzalski at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Teman: