Antikroppar mot Schmallenbergviruset har påträffats på finska fastlandet

29.10.2012

<br /> <br />

I flera nötkreatursbesättningar i sydvästra och södra Finland har konstaterats antikroppar mot Schmallenbergviruset. Utgående från resultaten som kom 29.10.2012 har viruset spridit sig på bred front till södra Finland under sommaren och förhösten 2012. Sjukdomen smittar inte människan och medför inte heller några åtgärder från myndigheternas sida utan man kan överenskomma om eventuella vårdåtgärder tillsammans med den lokala veterinären.

I Finland konstaterades de första antikropparna mot Schmallenbergviruset i slutet av september 2012 i prover tagna från friska nötkreatur på Åland. Evira har fortsatt kartläggningen av hur sjukdomen sprider sig och enligt resultaten förekommer viruset söder om linjen Vasa–Nyslott. Hittills har analyserats prover från 47 olika gårdar och på 25 av dessa gårdar har konstaterats antikroppar. Undersökningarna fortsätter.

Åland och sydvästra och södra Finlands kustområde har betraktats som ett riskområde med tanke på sjukdomen. Framöver undersöks också prover som kommit från områden utanför riskområdet med tanke på antikroppar mot Schmallenbergviruset. Så får man reda på hur långt norrut och österut viruset har hunnit sprida sig.

Schmallenbergviruset sprids från en idisslare till en annan via svidknott. På spridningen inverkar temperaturen i omgivningen, antalet svidknott som lämpar sig för spridning av viruset och antalet idisslare som är mottagliga för smitta. Då temperaturerna sjunker upphör svidknotten med sin aktivitet och då slutar också viruset sprida sig. För närvarande vet man inte om viruset förmår övervintra i Finland. Det är sannolikt att svidknott som bär på viruset också framöver kommer till Finland med sydliga och sydvästliga vindar. Några symptom har än så länge inte inrapporterats. Virussmitta kan ibland orsaka missbildningar hos fostret.

Läs mera

Evira har tidigare informerat om Schmallenbergviruset:

Mer information ger:

Specialforskare Ulla Rikula, tfn 050 563 2052, ulla.rikula evira.fi

Teman: