Användning av sötningsmedel som tillverkats av växten stevia som tillsats

9.12.2011

<p>Användning av steviolglykosider (E 960) som tillverkats av bladextrakt från växten stevia ( <em>Steviarebaudiana Bertoni</em>) som sötningsmedel tillåts från och med 2.12.2011. Det är fortsättningsvis förbjudet att släppa ut växten stevia på marknaden som ett livsmedel.</p>

Vid marknadsföring av livsmedel och i märkningarna på livsmedel får inte användas ordet ”Stevia” för att beskriva steviolglykosiderna som används som sötningsmedel. Det hänvisar till användning av hela växten eller delar av den, vilket fortsättningsvis är förbjudet. Det är också vilseledande med tanke på konsumenten.

Lagstiftningen styr användningen
Steviolglykosiderna som marknadsförs som sötningsmedel skall uppfylla de renhetskrav som lagstiftningen ställer på dem. De skall till minst 95 procent bestå av följande föreningar: steviosider, rebaudiosider A, B, C, D, E och F, steviolbiosider, rubusosider och dulkosider.

Användningen av sötningsmedlet steviolglykosid i livsmedel regleras av kommissionens förordning (EU) nr 1131/2011. Av förordningen framgår i vilka kategorier av livsmedel stevioglykosider får användas och i vilka mängder.

Märkningarna på förpackningen får inte vilseleda konsumenten
I märkningarna på förpackningen till livsmedel som marknadsförs till konsumenter skall steviolglykosiderna anges med det gruppnamn som beskriver användningsändamålet och med namnet eller E-koden på följande sätt: sötningsmedel (steviolglykosider) ELLER sötningsmedel (E 960).

Förpackningarna eller kärlen till steviolglykosider som saluhålls till livsmedelstillverkare skall vara försedda med mer detaljerad information, såsom anvisningar om hur de används enligt bestämmelserna. Kravet på märkningarna på förpackningarna i fråga om tillsatser kan kontrolleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008.

Användning av växten stevia eller delar av den kräver ett tillstånd
Att steviolglykosiderna godkänts som sötningsmedel ändrar inte på växten stevias status. Det är fortfarande förbjudet att släppa ut växten stevia på marknaden som ett livsmedel (såsom användning av torkade blad för tillredning av drycker etc.). Stevia är ett nytt livsmedel, som kräver ett tillstånd för att få släppas ut på marknaden. Som växt har stevia ännu inte beviljats något sådant tillstånd.

Lagstiftning om tillsatser:  http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information_om_livsmedel_/sammansattning/tillsatser/lagstiftning_om_tillsatser/

Mer information ger:
överinspektör Kirsi-Helena Kanninen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn 040 489 33 46

Teman: