Anvisningen om bortskaffande av biprodukter från hemslakt träder i kraft 1.1.2013

31.5.2012

<br /> <br />

Biprodukter från hemslakt av svin och idisslare får inte från och med 1.1.2013 bortskaffas genom nedgrävning på djurartsspecifika kadaveruppsamlingsområden. Den övergångsperiod som fastställts i JSM:s förordning 1192/2011 har förlängts med ett halvt år. Nedgrävningsförbudet kommer inte att gälla avlägsna områden, där nedgrävning är tillåten även i fortsättningen.

På uppsamlingsområdena kan biprodukter från hemslakt bortskaffas genom att leverera dem till Honkajoki Oy:s godkända bearbetningsanläggning. Uppsamlingen sköts av en registrerad aktör. Som sätt för bortskaffande av hemslaktade djur ska i djurregistret anges ”slaktad på gården”. En anmälan om bortskaffande ska göras inom de tidsgränser som fastställts för varje djurart.

En slaktad idisslares öronmärke ska tillvaratas och ges till uppsamlaren i samband med avhämtning av slaktbiprodukter. Numret på öronmärket antecknas också i avhämtningsverifikatet.

Slaktbiprodukterna från olika gårdar kan också samlas eller levereras till en gemensam lagringsplats, t.ex. en avkyld container varifrån de levereras till bearbetningsanläggningen. En sådan lagringsplats ska vara godkänd som s.k. mellananläggning. För godkännandet och övervakningen av mellananläggningen ansvarar länsveterinären.

Godkännande av en gårdsspecifik förbrännings- och samförbränningsanläggning avsedd för förbränning av kadaver enligt biproduktsförordningen täcker inte förbränning av biprodukter från hemslakt, utan en förbränningsanläggning avsedd för förbränning av sådant material ska motsvara kraven i miljöbestämmelserna. Information om det tillståndsförfarande som gäller verksamheten och de krav som fastställts för förbränningen ges av lokala miljöskyddsmyndigheter.

Producenten ansvarar för alla kostnader för uppsamling och bortskaffande av slaktbiprodukter.

Mer information:
Överinspektör Saana Orkola, tfn 050 574 8356

Teman: