År 2011 lämnade Finland 111 varningar om livsmedel och foder via EU:s varningssystem RASFF

7.2.2012

<p>Europeiska gemenskapens medlemsstater varnar om hälsovådliga livsmedels- och foderpartier man funnit inom ramen för RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), EU:s system för snabb varning myndigheterna emellan. År 2011 lämnade Finland 111 nya varningar via systemet. Antalet varningar inom hela systemet alla tilläggsvarningar inberäknade översteg 9100. Via systemet förmedlas snabbt information också om olika livsmedels- och foderkriser, i fjol bl.a. om katastrofen i Fukushima i Japan, om EHEC-epidemin i Tyskland och om toxinet botulin i italienska konserverade oliver.</p>

Av de 111 varningar som Finland lämnade gällde 82 livsmedel, 16 kontaktmaterial och 13 foder. Kontaktmaterial är t.ex. kärl, köksredskap och olika apparater. Som foder räknas också foder för sällskapsdjur.

De vanligaste orsakerna till de livsmedelsvarningar som Finland lämnade var tillsatser, den mikrobiologiska kvaliteten och främmande ämnen. De flesta varningarna gällde frukt och grönsaker. Livsmedelspartier som stred mot bestämmelserna infördes oftast från USA, Thailand och Kina. Orsaken till varningarna om kontaktmaterial var att kemiska ämnen lösgjorde sig. De flesta av dessa kontaktmaterial kom från Kina. Varningarna om foder gällde inrapporterad salmonella. Foderpartierna härstammade från såväl EU-länder som s.k. tredje länder. Finland lämnade varningar om produkter från sammanlagt 29 olika länder.

Alla tilläggsvarningar inberäknade förmedlade systemet RASFF över 9100 varningar, vilket översteg antalet under tidigare år. I anknytning till katastrofen i Fukushima rapporterade medlemsstaterna via systemet RASFF om mätningarna man gjort av radioaktiviteten i japanska livsmedel och foder. I den tyska EHEC-epidemin avled tiotals människor och orsaken visade sig vara egyptiskt bockhornsklöverfrö. I Finland insjuknade två människor och den ena av dem avled av botulism orsakad av en italiensk olivkonserv.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira tjänar som finländsk kontaktpunkt inom systemet RASFF. Varningar lämnas såväl om produktpartier som ertappats i gränskontrollen som om livsmedel, kontaktmaterial och foder som återkallats från marknaden. Via systemet erhålls information om distributionen av produkterna och utgående från det återkallas hälsovådliga produkter från marknaden. Europeiska unionen kan förbjuda införsel av produkter av svag kvalitet till sitt område och befalla att alla införda partier skall kontrolleras.

Europeiska kommissionen publicerar en omfattande årsrapport över systemet. Årsrapporterna och information om systemet RASFF finner du på kommissionens webbplats under: http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

Information som hänför sig till systemet RASFF och tidigare finländska RASFF-meddelanden finner du på Eviras webbplats: evira.fi > livsmedel > tillverkning och forsaljning > tillsyn > rasff-systemet

Mer information ger: Överinspektör Hilpi Jenu, tfn 040 146 7726

Teman: