Arbetsuppgifterna som hänför sig till växtskyddsmedel har överförts från Evira till Tukes

3.1.2011

<p>Riskbedömningen, godkännandet och tillsynen över växtskyddsmedel överfördes från Evira till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) från och med början av år 2011. Till Tukes överfördes också produkttillsynen över kemikalier från Finlands miljöcentral och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.</p>

Från Evira övergick 13 personer till Tukes. Från samtliga verk överförs sammanlagt 74 personer och antalet anställda vid nya Tukes ökar i och med expansionen till cirka 200 personer. De berörda personerna flyttar till lokalerna i Böle veckan 2.

För de personer som överförs från Evira förblir mobiltelefonnumren oförändrade. E-postadresserna har från och med 1.1.2011 formen förnamn.efternamn at-merkki.gif : 1Kb tukes.fi. Postadressen är från och med 1.1.2011 Säkerhets- och kemikalieverket, PB 66, 00521 Helsingfors. Gatuadressen är Semaforbron 12 B.

Trots organisationsreformen stannar fastställandet av gränsvärden för rester av växtskyddsmedel och arbetsuppgifter som hänför sig till tvärvillkoren för jordbruksstöd ännu kvar i Evira. Evira utövar också tillsyn över rester av växtskyddsmedel i livsmedlen.

Tukes har som uppgift att övervaka och främja teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven gällande produkter, tjänster och produktionssystem, konsumentsäkerhet, kemikaliesäkerhet och växtskyddsmedlens säkerhet och kvalitet.

Läs mera
Kemikalietillsynen koncentreras till Tukes (pdf, 61 kbyte)

www.tukes.fi/vaxtskyddsmedel

 Mer information ger
Överinspektör Liisa Hirvonen, Tukes, tfn 0400 959 071

Teman: