Ärftliga sjukdomar hos hundar

10.5.2010

<p>Vid förebyggande av sjukdomar är det allt viktigare att beakta arvsmassans inverkan på hur sjukdomarna utvecklas. Vid djuravel är det är viktigt att identifiera ärftliga sjukdomar och det gör det möjligt att utveckla gentester. Ärftliga sjukdomar påverkar väsentligt hundarnas välfärd.</p>

Hos hundar utgör de ärftliga sjukdomarna en stor del av deras långtidssjukdomar och en av de viktigaste faktorerna som reducerar deras livskvalitet och livslängd. I patologiskanatomiska undersökningar kan konstateras en redan tidigare hos hunden identifierad ärftlig sjukdom, men konstaterandet av nya ärftliga sjukdomar utgör en allt viktigare del av arbetet. Ärftliga sjukdomar är en av de viktigaste orsakerna till att djur sänds in till Evira för undersökning.

Det vetenskapliga forskningsarbetet vid forskningsenheten för patologi koncentrerar sig på nya ärftliga sjukdomar. Man har som mål att beskriva de nya sjukdomarna för att skall kunna diagnosticeras och för att drabbade individer skall kunna identifieras. Målet är att utreda hur sjukdomarna nedärvs och att finna de gener som ger upphov till sjukdomen. Via generna kan man ofta bäst utreda sjukdomens uppkomstmekanismer.

Ärftliga sjukdomar hos djur kan också användas för att avbilda sjukdomar hos människan och därför spelar forskningen kring ärftliga sjukdomar bland hundar också en bredare medicinsk och social roll.

Läs mer om forskningsprojektet Nya ärftliga sjukdomar som försvagar djurens välmående

Mer information ger:
Professor Marjukka Anttila, forskningsenheten för patologi,
tfn 050 354 4601, marjukka.anttila at-merkki-kapea.gif evira.fi

Teman: