Asiatiska långhorningen Anoplophora glabripennis och zucchini yellow mosaic virus är nya växtskadegörare som påträffats i Finland

24.2.2011

<p>År 2010 konstaterades inga bestående förekomster av farliga växtskadegörare utan alla konstaterade förekomster kunde förintas. Som nya växtskadegörare påträffades långhorningen <em>Anoplophora glabripennis</em> och zucchini yellow mosaic viruset (ZYMV) som förekommer på gurkväxter. Inom växthusproduktionen var förekomsterna av bomullsmjöllus exceptionellt få, men bronsfläcksjuka på tomat förekom i rikliga mängder. Tallvedsnematod påträffades i träemballage från tre importerade försändelser.</p>

De första observationerna av långhorningen Anoplophora glabripennis
En asiatisk långhorning Anoplophora glabripennis påträffades i träemballaget i en försändelse med stenläggningsplattor från Kina. Vi fick också veta att långhorning påträffats i en stenförsändelse från Kina år 2007. I bägge fallen påträffades en vuxen långhorning. Skogarna kring fyndplatserna har kontrollerats med tanke på långhorningar och kontrollerna fortsätts under de kommande åren. Långhorningen A. glabripennis är en skalbagge som skadar många lövträdsarter. Baggens larver lever inne i trädstammen. Skadorna leder till att trädet kan dö. Skalbaggen sprider sig huvudsakligen med emballage av trä.

Nytt virus hos gurkväxter
I en gurkodling påträffades ett i Finland nytt virus hos gurkväxter, zucchini yellow mosaic viruset (ZYMV). Vi vet inte varifrån viruset kommit till odlingen, eftersom viruset aldrig tidigare påträffats i Finland. I många andra EU-länder, såsom Holland, Tyskland och England har virusfall förekommit. Det bestämdes att åtgärder skall vidtas i odlingen i avsikt att bekämpa viruset och viruset kunde förintas.

Få fall av bomullsmjöllus i växthusodlingarna, men bronsfläcksjuka på tomat förekom i rikliga mängder
Bronsfläcksjuka på tomat (TSWV) konstaterades i 50 växthusodlingar, vilket var mer än någonsin tidigare. Värdväxter var huvudsakligen sommarblomstren stjärnöga. Viruset som orsakar sjukan kom till odlingen med kontaminerat plantmaterial från andra EU-länder. Bronsfläcksjuka på tomat orsakas av ett virus som utnyttjar många växthusväxter som värdväxt och som vore särskilt skadlig, om den fick möjlighet att sprida sig till tomatproduktionen.

Bronsfläcksjuka på tomat (TSWV) konstaterades i 50 växthusodlingar, vilket var mer än någonsin tidigare. Värdväxter var huvudsakligen sommarblomstren stjärnöga. Viruset som orsakar sjukan kom till odlingen med kontaminerat plantmaterial från andra EU-länder. Bronsfläcksjuka på tomat orsakas av ett virus som utnyttjar många växthusväxter som värdväxt och som vore särskilt skadlig, om den fick möjlighet att sprida sig till tomatproduktionen.

Bomullsmjöllus ( Bemisia tabaci) förekom exceptionellt fåtaligt jämfört med tidigare år, eftersom plantpartierna som infördes till Finland var betydligt renare än under tidigare år. Fynd förekom i 25 trädgårdar, då man år 2009 påträffade bomullsmjöllöss i 81 trädgårdar och förekomsterna år 2008 var 109. Viroider på växthusväxter påträffades inte alls och nervminerarfluga på krysantem påträffades i endast en trädgård.

Inga förändringar i skadegörarläget i frilandsodlingarna och potatisodlingarna
I trädgårdsodlingar på friland påträffades inga nya förekomster av farliga växtskadegörare. I en plantskola förekom plötslig ekdöd ( Phytophthora ramorum), fortsättningsvis på rhododendron. Det finns ännu en risk att sjukdomen sprider sig även från andra EU-länder, eftersom den påträffats i plantbutiker i ett parti rhododendron som härstammade från sju andra EU-länder.

Av farliga växtskadegörare på potatis påträffades ljus ringröta ( Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) i fyra nya odlingar. Gul potatiscystnematod ( Globodera rostochiensis) påträffades i åtta nya odlingar. Antalet ringröta- och potatiscystnematodfall höll sig på samma nivå som under några föregående år. Efter ett avbrott på två år påträffades koloradoskalbaggar åter i en odling.

Tallvedsnematoder påträffades åter i emballage av trä
Levande tallvedsnematoder påträffades i emballage av trä i tre importförsändelser som härstammade från USA. I inspektionerna av importerat virke från Ryssland påträffades inga farliga växtskadegörare.

Mer information om farliga växtskadegörare: 
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Farliga växtsjukdomar och skadedjur

Tabell: Fynd av växtskadegörare 2006-2010: Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Övervakning > Övervakningsresultat

Mer information ger:
överinspektör Paula Lilja, Evira, tfn 02077 25043 (trädgårdsodling på friland)
överinspektör Raija Valtonen, Evira, tfn 02077 25040 (växthusodling och virke)
överinspektör Atro Virtanen, Evira, tfn 02077 25047 (potatisodling)

Teman: