Återkallandet av Lihaliike Agali Oy:s produkter från marknaden

7.2.2012

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira försatte med sitt beslut (65/0404/2012) den 12 januari 2012 köttet, de råa köttberedningarna och köttprodukterna som Lihaliike Agali Oy levererat ut på marknaden i försäljnings-, överlåtelse- och användningsförbud och förelade att de förstörs under de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheternas övervakning.</p>

Evira fick av polisen en förteckning över de företag, till vilka Lihaliike Agali Oy under året 2011 levererat av sina produkter. Tillsynsmyndigheterna ombads inspektera de företag som nämnts i förteckningen i avsikt att spåra produkterna. Utöver det bad Evira tillsynsutövarna kontrollera anskaffningarna också i andra företag, eftersom uppgifterna som Lihaliike Agali Oy gett om leveranserna av produkter var bristfälliga.

De kommunala tillsynsmyndigheterna har gjort sammanlagt cirka 200 inspektioner i avsikt att spåra Lihaliike Agali Oy:s produkter. I huvuddelen av de inspekterade objekten fanns vid inspektionstidpunkten inga produkter som härstammar från Lihaliike Agali Oy. Några företag har också uppgett för tillsynsutövaren att de endast köpt provpartier från Lihaliike Agali, men att de inte gjort några nya beställningar eftersom produkternas kvalitet var svag. Några företag har också berättat att man returnerat produkterna tillbaka till Lihaliike Agali av samma orsak. I inspektionerna har påträffats endast knappt 30 kg av produkterna som skall bortskaffas.

Kommunerna genomförde spårningsåtgärderna effektivt och produkterna som strider mot bestämmelserna har fåtts bort från marknaden.

Mer information ger:
Auli Vaarala, chef för enheten livsmedelshygien, tfn 050 386 8420
Susanna Pesonen, chef för verksamhetshelheten livsmedelssäkerhet, tfn 040 169 0266

Teman: