Åtgärder vidtogs mot grå handel med utsäde

23.5.2012

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira gav fyra marknadsföringsförbud för torgförsäljning av okontrollerad utsädespotatis samt tio marknadsföringsförbud för marknadsföring av ocertifierat utsäde i tidningar eller via webben år 2011. Skriftliga anmärkningar gavs bland annat för brister vid utsädespackerier.</p>

År 2011 gjorde Evira och Närings-, trafik- och miljöcentralerna 181 tillsynskontroller i utsädeshandeln.

I samband med tillsynen observerades att vissa torghandlare fortfarande säljer matpotatis som okontrollerad utsädespotatis, fastän detta strider mot lagen. Okontrollerad utsädespotatis kan föra med sig många olika sjukdomar och skadegörare, bland annat ringröta och potatiscystnematoder som är mycket svåra att utrota.

Utsädesimporten följs upp

Evira fick 49 importanmälningar om utsädespartier från länder utanför EU. Sorter som importeras måste finnas i EU:s sortlista och systemet för utsädesproduktion i länderna som utsädet importeras ifrån måste motsvara EU:s system. Importtillstånd beviljades för fem stycken arter eller sorter som inte finns i sortlistan.

Antalet kontroller för godkännande av importintyg var 494 stycken. För att ett parti ska godkännas för marknadsföring i Finland krävs ett certifieringsbeslut samt gällande intyg över utsädets kvalitet och sortäkthet.

Riskbedömning styr tillsynen

Evira kontrollerar utsädeshandelns aktörer för att förhindra grå utsädeshandel. De som blev föremål för Eviras marknadstillsyn av utsädeshandeln valdes utgående från en riskvärdering. Riskfaktorer var marknadsföring av ocertifierat utsäde, försummelse av anmälningsskyldigheten och brister i försäljningsdokumenten och bokföringen. En tyngdpunkt var dessutom kontrollen av torgförsäljningen av utsädespotatis samt försäljningen av ocertifierat utsäde, alltså grå handel.

Tillsyn av certifierat utsäde:
Evira.fi > Växter > Försäljning och marknadsföring > Utsäde > Marknadstillsyn

Mera information:
överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, tfn 040 833 2482
överinspektör Kristiina Sulkonen, Evira, tfn 040 833 2484
enhetschef Hanna Kortemaa, Evira, tfn 040 833 2486

Teman: