Att hålla värphöns i oinredda burar är tillåtet endast två år till

19.1.2010

<p>Från och med den 1 januari 2012 får värphöns i EU:s medlemsstater inte längre hållas i s.k. oinredda burar. I lagstiftningen om skydd av värphöns har funnits en övergångstid på inemot 12 år och den löper ut den 31 december 2011. I Finland sker cirka 60 % av produktionen ännu i traditionella oinredda burar.</p>

Äggproduktion är efter datumet i fråga tillåten i golvhönserier (frigående på golvet eller i flervåningssystem) och i inredda burar. Med höna avses här hönor av arten Gallus gallus som värper ägg avsedda som livsmedel. Med inredd bur avses en bur, där hönorna kan picka och sprätta strö, värpa i rede och sitta på en lämplig sittpinne och som har en golvyta på minst 750 cm 2 per burhöna.

Om man i tillsynen över djurens välfärd uppdagat att det brutits mot förbudet, är djurskyddsmyndigheten skyldig att vidta sådana åtgärder som avses i djurskyddslagen. Försummelsen kan också medföra att jordbruksstödet sänks.

Det är också skäl att notera att hönsägg som stämplas som burhönsägg (nummer 3) från och med den 1 januari 2012 skall produceras i burar som åtminstone följer de regler som tillämpas på inredda burar.

Bestämmelser i djurskyddsförordningen om detta:
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2000/20000425  
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2004/20040860  

Författningar om stämpling av hönsägg:
Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 och
Kommissionens förordning (EG) nr 589/2008

Mer information ger:
Överinspektör Helena Hepola, tfn 020 77 24251
Sektionschef Taina Mikkonen, tfn 020 77 24225
Överinspektör Taina Lehdonkivi (märkning av hönsägg), tfn 020 77 24783

 

Teman: