Av dem som håller broilrar krävs ett intyg över kompetensen

12.3.2012

<p>Av dem som håller broilrar krävs i fortsättningen ett intyg över kompetensen utfärdat av utbildningsanordnaren. Om personen före den 30 juni 2010 har minst tre års erfarenhet av att sköta broilrar kan han eller hon dock till och med den 1 maj 2012 ansöka om ett intyg som styrker likvärdigheten med utbildningen från sitt eget regionförvaltningsverk.</p>

Djurskyddslagen förutsätter att en person som håller broilrar och ansvarar för skötseln av minst 500 fåglar ska ha kompetens som motsvarar minst en examensdel, fastställd av Utbildningsstyrelsen, med specialisering på slaktfjäderfä och ett intyg över kompetensen. Intyget utfärdas av en utbildningsanordnare som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tillstånd att ordna grundläggande yrkesutbildning eller yrkesinriktad tilläggsutbildning.

Enligt lagen krävs inte ovannämnd utbildning av en person som före den 30 juni 2010 har minst tre års praktisk erfarenhet av att sköta broilrar. En sådan person ska dock ansöka om ett intyg som styrker likvärdigheten med utbildningen från regionförvaltningsverket senast den 1 maj 2012. Till ansökan ska fogas en sådan redogörelse över förvärvad praktisk erfarenhet som krävs för att intyget ska beviljas.

Kravet på kompetens hos dem som håller broilrar grundar sig på ändringen av djurskyddslagen (321/2011) som trätt i kraft den 1 maj 2011. Målet med kravet är att säkerställa broilrarnas välbefinnande.

Ansökningsblanketter och tilläggsuppgifter ges av länsveterinärerna i regionförvaltningsverket inom det egna området. Kontaktuppgifterna till regionförvaltningsverkens verksamhetsställen finns på adressen http://www.avi.fi

Mer information om krav som gäller broilerhållning (Evira)
Framsida > Djur > Djurskydd och djurhållning > Djurskydd på djurhållningsplatsen > Produktionsdjur > Broilrar > Nya bestämmelser

Bestämmelser:
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110321 (Ändring av djurskyddslagen, 321/2011)
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2011/20110375 (Statsrådets förordning om skydd av broilrar, 375/2011)

Ytterligare information:
överinspektör Helena Hepola, enheten för djurens hälsa och välfärd, tfn 040 489 3353

Teman: