Av gårdarna i Finland bedriver redan åtta procent ekoproduktion

6.9.2013

<p>Under de senaste åren har främst nya köttboskaps- och fårgårdar övergått till ekoproduktion. Också allt mer åker odlas med ekologiska metoder. Totalt är ekogårdarna redan ungefär 4300 till antalet, då det sammanlagt finns 60 000 gårdar i Finland.</p>

Under växtperioden 2013 odlas cirka nio procent, dvs. 206 000 hektar av hela Finlands åkerareal ekologiskt. Ekogårdarna är stora: en ekogård odlar i genomsnitt 48 hektar mark medan en konventionellt odlad gårds odlingsareal är 39 hektar. I år odlas åtta procent mer ekologisk havre och rentav 35 procent mer ekologiskt korn än i fjol.

”En fortsatt ökning av ekoproduktionen ligger i linje med målen för regeringsprogrammet”, säger överinspektör Beata Meinander vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Under de senaste två åren har några stora växtodlingsgårdar övergått till ekoproduktion och samtidigt börjat hålla köttboskap eller får. Framför allt i Nyland och Egentliga Finland odlas eklogisk vall mer än förut.

Ekohusdjursgårdarna har nästan dubbelt större odlingsareal än ekogårdarna i genomsnitt. Åker behövs bland annat för att djuren ska kunna komma ut på bete enligt villkoren för ekoproduktion.

Antalet djur på gårdar som håller ekologisk nötboskap är också betydligt större än på konventionella gårdar. I medeltal håller en ekogård cirka 40 mjölk- eller dikor. Som samarbetsparter behöver de stora gårdarna mindre växtodlingsgårdar som producerar ekofoder.

Efterfråga på ekologisk rybs

Alla ekoaktörer kontrolleras minst en gång om året. Också förädlingen av ekologiska jordbruksprodukter till ekolivsmedel övervakas. De flesta företagen som tillverkar ekolivsmedel sysslar med att framställa kött- eller bageriprodukter samt produkter av vegetabilier och bär.

”Konsumenterna måste kunna lita på att det faktiskt är frågan om ekologiska produkter och på att kontrollen håller hög kvalitet”, framhäver överinspektör Beata Meinander.

Det ökade antalet ekohusdjursgårdar har också lett till ökad efterfrågan på ekofoder. Aktörerna som anslutit sig till kontrollsystemet för ekofoder har därför fördubblats i antal under de två senaste åren. Ett flertal tillverkare av industriella foder och importörer på den inre marknaden har tagit in ekofoder i sitt sortiment och inhemsk ekologisk rybs är mycket efterfrågad som råvara för proteinfoder.

Statistisk information om ekologisk produktion:
Evira.fi > Om Evira > Sakenheter > Ekologisk produktion > Statistik och datasökningar
Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2012 (på finska)

Ytterligare information:
överinspektör Sampsa Heinonen, tfn 050 575 1481
överinspektör Beata Meinander, tfn 0400 571 033

Teman: