Avlivningen och slaktningen av djur skall planeras allt noggrannare

21.12.2012

<p>På avlivningen av produktionsdjur tillämpas från och med 1.1.2013 en ny förordning om avlivning som förutsätter noggrannare planering av avlivningen av djuret och egenkontroll över hur avlivningen lyckats. Förordningen tillåter fler avlivningsmetoder än tidigare lagstiftning. Med avlivning avses i förordningen också slakt av djuret.</p>

Den grundläggande principen vid avlivning av djur är fortsättningsvis att djuret skonas från onödig smärta, plåga och lidande vid avlivning och därmed sammanhängande verksamhet. I den nya förordningen har getts mindre exakta mått, antal och tider än förr för de tillåtna avlivningsmetoderna. Däremot har man noggrannare än förr fastställt vilka särskilda krav som skall beaktas då varje enskild metod anlitas och för vilka djurslag varje enskild metod är tillåten.

Företagare som avlivar djur skall i förväg planera avlivningen av djuren och utarbeta skriftliga standardiserade arbetsrutiner, enligt vilka man agerar. Det gäller till exempel verksamheten i slakterier och avlivningen av pälsdjur och hönor som slutat värpa.

I slakterier skall också fastställas och tillämpas noggrannare tillsynsförfaranden än förr. Ett tillsynsförfarande skall planeras skilt för varje enskild slaktlinje och i slaktningsfrekvensen skall de viktigaste riskfaktorerna såsom djurens art, storlek och ålder jämte slakteriets personals arbetssätt beaktas.

Besättningsavlivningar görs alltid under myndigheternas övervakning och orsaken till dem hänför sig till exempel till folkhälsan, miljön och djurens hälsa och välfärd. Över besättningsavlivningar skall framöver utarbetas en handlingsplan och en rapport.

Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) bereder de ändringar, som förordningen om avlivning förutsätter i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen och i JSM:s beslut om avlivning och slakt av djur. I samband med ändringarna ges stadganden om förutsättningarna för ett sådant kompetensbevis som avses i förordningen om avlivning och om beviljandet av sådana bevis. Mer information om ändringarna i författningarna finns på JSM:s webbplats.

Läs mera:


Mer information ger:
överinspektör Tiina-Mari Aro, tfn 050 574 7680, tiina-mari.aro@evira.fiTeman: