Bakterien som orsakar Q-feber för första gången påträffad i Finland

8.9.2008

<div><i>C. burnetii</i> är en bakterie som förökar sig inom vävnadsceller. Den smittar direkt från ett djur till ett annat eller via leddjur som suger blod (såsom kvalster). Smitta kan påvisas genom att man påvisar förekomst av antikroppar mot <i>C. burnetii</i> i blod eller mjölk eller med molekylbiologiska metoder. </div>

Bakterien Coxiella burnetii som orsakar Q-feber har påträffats i en västfinsk nötdjursbesättning. Bland djuren på gården har inte konstaterats några symptom som tyder på sjukdom, utan smittan uppdagades i samband med andra analyser. Utredningen av sjukdomsläget i besättningen och källan till smittan är ännu inte slutförd.

Smitta förekommer globalt. Omfattande uppföljningsundersökningar i olika länder har ändå inte gjorts. År 2006 inrapporterade nio EU-medlemsstater förekomst av antikroppar mot C. burnetii bland olika djurarter, främst bland nötdjur. I Norden förekommer smitta allmänt i Danmark. I Finland har djur endast sporadiskt testats med tanke på Q-feber och därför finns inte någon detaljerad information om sjukdomens eventuella spridning i Finland. Q-febermisstankar som bygger på sjukdomssymptom har aldrig konstaterats.

Q-febern är en zoonos (kan smitta från djur till människan) och den kan förekomma hos så gott som alla djurarter. Smittan kan vara latent, akut eller kronisk. Bland djur är smittan ofta latent, men kan framförallt bland nötdjur orsaka kastning och fertilitetsstörningar. Bakterier utsöndras i mjölken och sekret från förlossningsvägarna. Hos människan är smittan antingen symptomfri eller också yppar den sig i form av influensaliknande symptom av olika gravhet.

Q-febern hör inte till de djursjukdomar som enligt lag skall bekämpas och den leder inte till några åtgärder på gården från myndigheternas sida. Mjölk från en smittad gård får ändå inte överlåtas till konsumenter opastöriserad och får inte heller användas för framställning av opastöriserade mjölkprodukter.

Mer information ger:
Professor Sinikka Pelkonen, Forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi, Evira, tfn 020 77 24950
Specialforskare Jaana Seppänen, Forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi, Evira, tfn 020 77 24481
Smittskyddsläkare Ville Lehtinen, Folkhälsoinstitutet, KTL, tfn 4744 8557.

Teman: