Bensenhalterna i drycker huvudsakligen på godtagbar nivå

22.6.2006

<div>På uppdrag av Livsmedelssäkerhetsverket Evira Tullaboratoriet analyserade bensenhalterna i drycker på marknaden. Proverna var allt som allt 56 stycken. I huvuddelen av proverna kunde bensen inte alls påvisas.</div>

I elva prover låg halten under 10 mikrogram per liter. I fyra prover låg halten ändå över 10 mikrogram per liter. Dessa produkter var alla drycker med namnet Vip Solo Orange light tillverkade av Vip Juicemaker Oy. Livsmedelssäkerhetsverket har förutsatt att tillverkaren drar bort från marknaden de partier, i vilka bensenhalten låg över 10 mikrogram per liter.  Vip Juicemaker Oy har börjat vidta åtgärder i avsikt att dra bort produktpartierna från marknaden.

Livsmedelssäkerhetsverket förutsätter att drycktillverkarna kontrollerar bensenhalterna i sina produkter, om man kan misstänka att gränsen 10 mikrogram överskrids. Om man i tillsynen konstaterar att bensenhalten i en dryck överstiger 10 mikrogram per liter och tillverkaren inte frivilligt drar bort produkterna från marknaden, drar Livsmedelssäkerhetsverket bort dem från marknaden.

Proverna togs i detaljhandlar i huvudstadsregionen. En del av proverna togs veckan 17 och resten veckan 22.

I drycker kan under vissa förhållanden bildas bensen då två ämnen, bensoesyra och askorbinsyra, reagerar med varandra.  Bensoesyran (E 211) och askorbinsyran (E 300) kan vara också tillsatser  i dryckerna i teknologiskt syfte.  Bägge föreningarna förekommer naturligt också i bär och frukt som används som råämnen i drycker.

Utgående från undersökningar som gjorts i olika länder har konstaterats, att uppkomsten av bensen i drycker tycks öka bland annat då produkten förvaras i hög temperatur, då produkten lagras i lång tid och då produkten utsätts för ljus. Socker i drycken tycks däremot förhindra uppkomsten av bensen.

Bensen är ett cancerframkallande ämne, för vars halt i livsmedel har inte fastställts något gränsvärde i Europeiska unionens eller Finlands livsmedelslagstiftning. Världshälsoorganisationen WHO har fastställts gränsvärdet för bensen i dricksvatten till 10 mikrogram per liter. Mängder som är högre än detta gränsvärde anses inte som någon omedelbar hälsorisk, men med riktvärdet vill man hålla halten av ett ämne, som man vet är cancerframkallande, så låg som möjligt. I Europeiska unionen är gränsvärdet för bensen i dricksvatten 1 mikrogram per liter och i USA 5 mikrogram per liter.

Livsmedelssäkerhetsverket anser, att halten av ett sådant ämne, som man bevisligen vet är cancerframkallande, skall vara så låg som möjligt. I drycker borde halten bensen inte överskrida den gräns på 10 mikrogram per liter, som Världshälsoorganisationen WHO fastställt för dricksvatten.

Detaljerad information om produkterna finns på verkets webbsida www.evira.fi

Mer information ger

Taina Rautio tfn 050 4921 998 (16.6.)
Arja Kaiponen tfn 050 3868 432
Anja Hallikainen tfn 050 3868 433

Teman: