Bidödligheten är inte så allmän i Europa som befarat

5.5.2014

<p>Bidödligheten är inte alarmerande i Europa. Skillnaderna mellan olika regioner och länder är dock stora, och i vissa länder är dödligheten stor. Enligt en färsk EU-studie hör Finland till de länder där bidödligheten är större än i EU i genomsnitt. Livsmedelssäkerhetsverket Eviras nationella referenslaboratorium för bisjukdomar i Kuopio ansvarade för Finlands forskningsdel. Bidödligheten på vintern är fjärde högst i Finland enligt jämförelsen mellan länderna, men den är också hög i de andra nordiska länderna. Även om sammanställningen av forskningsresultaten angående sjukdomsalstrare fortfarande pågår är det dock redan nu klart att de farliga skadedjuren <em>Tropilaelaps</em> och <em>Aethina tumida</em> inte har förekommit i något land som deltog i undersökningen.</p>

Undersökningen genomfördes 2012 - 2013 i 17 medlemsländer. Tre inspektionsbesök gjordes på biodlingar som ingick i urvalet: det första före övervintringen, det andra efter övervintringen och det tredje under honungsproduktionssäsongen. Urvalet av biodlingar varierade mellan länderna. Sammanlagt undersöktes 3 284 odlingar och 31 832 bon. Urvalet i Finland omfattade 161 odlingar och 787 bon i fem regioner: Åland och med kranskommuner Jockis, Seinäjoki, Kides och Kajana.

Bidödligheten på vintern varierade mellan 3,5 och 34 procent i de olika länderna.  I Finland var vinterdödligheten 23 procent.  Den kalla vintern 2013 under forskningsperioden var hård för bina. Under honungsproduktionssäsongen sommaren 2013 var bisamhällenas dödlighet i Finland 7 procent, medan den i de andra länderna var 0,3 - 14 procent. Finland var femte sist i jämförelsen mellan länderna. Dödlighet under produktionssäsongen har inte tidigare undersökts systematiskt och offentligt i Finland.

Ny information om hur allmänt utbredd yngelröta är

Undersökningen redde också ut vårdpraxis på odlingarna och bonas hälsotillstånd, och genom provtagning vid inspektionerna redde man ut smittoalstrarnas utbredning.

Yngelröta som är vanligt förekommande hos bin konstaterades i tre procent av odlingarna i Finland. I sex medlemsländer var förekomsten under 3 procent, och den högsta siffran var 12 procent. I en europeisk jämförelse ligger Finland således i mitten.

”Vi trodde att yngelröta skulle vara betydligt vanligare i Finland än i de andra länderna. Uppfattningen berodde delvis på den känsliga diagnostiseringsmetoden som baserade sig på bakterieodling i honung som användes i Finland. I flera länder konstateras sjukdomen bara utifrån symptom hos larverna”, preciserar forskare Sirpa Heinikainen från forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi.

För att reda ut utbredningen av sjukdomen undersökte Finland som enda land även förekomsten av den sjukdomsalstrande bakterien Paenibacillus larvae i honung i de bon som ingick i urvalet. Sporer upptäcktes på ca 30 procent av odlingarna, dvs. på tio gånger fler odlingar än själva sjukdomen. Det fanns stora skillnader mellan undersökningsregionerna, och förekomsten var störst i Jockis och Seinäjoki. Enligt resultaten av EU-undersökningen kan sjukdomen fortfarande bekämpas systematiskt bland annat genom att se till att bon som säljs inte innehåller sporer av Paenibacillus larvae.

Ta del av undersökningen A pan-European epidemiological study on honeybee colony losses 2012-2013

Läs mer om  bisjukdomar  

Ytterligare information:
forskare Sirpa Heinikainen, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi, tfn 044 720 1780

 

Teman: