Bildmaterial som organisationen Oikeutta eläimille tagit på svingårdar - alla gårdar inspekteras

11.12.2009

<p>Organisationen Oikeutta eläimille tvivlar enligt sitt svar till Livsmedelssäkerhetsverket Evira inte på att brott mot djurskyddslagstiftningen förekom på de gårdar från vilka organisationen har publicerat bildmaterial. Organisationen gav inte heller de begärda uppgifterna om de aktuella gårdarna. Eftersom myndigheterna på basis av bildmaterialet ändå har skäl att misstänka att brott mot djurskyddslagstiftningen har begåtts, har Evira utgående från den information som finns på webben utrett de gårdar som omedelbart ska inspekteras. Antalet sådana gårdar är 15 st. De första inspektionerna inleddes i dag.</p>

Eftersom det är omöjligt att uppskatta totalsituationen utan att besöka gårdarna har Evira bett länsveterinärerna ordna inspektionsbesök också på alla andra gårdar från vilka det finns bildmaterial. Antalet sådana gårdar är 30. Samtidigt utreds också veterinärernas tidigare tillsynsbesök på gårdarna och djurens hälsovård samt andra åtgärder i sin helhet under de senaste sex månaderna.

I djurskyddstillsynen vidtas åtgärder mot försummelserna

I de inspektioner som läns- och kommunalveterinärerna för två år sedan gjorde på basis av uppgifter som organisationen Oikeutta eläimille publicerade från olika gårdar konstaterades förseelser mot djurskyddslagstiftningen på 37 procent av de 43 svingårdar som inspekterades.

De försummelser som det då var fråga om var avsaknad av stimulansmaterial, för trånga utrymmen, otillräcklig ventilation, smutsiga boxar och att sjuka djur inte blev tillräckligt omskötta. Vid alla gårdarna vidtogs åtgärder för att avhjälpa missförhållandena.

Vid de myndighetsinspektioner som gjordes 2007 och 2008 på 97 respektive 105 svingårdar konstaterades försummelser vid 23 procent respektive 15 procent av gårdarna.

Dessa s.k. EU-djurskyddsinspektioner och inspektioner baserade på misstanke, vilka har gjorts på sammanlagt 4 000 gårdar under det senaste året, fortsätter också i år.

Djurens välfärd bygger på dagligt arbete

Myndighetstillsynen och bl.a. de inspektioner som gjorts på gårdarna är viktiga redskap för att myndigheterna ska kunna försäkra sig om att lagstiftningen följs. De utgör dock inte grunden för djurens välfärd.

Varje djurägare är skyldig att ha omsorg om djurens välfärd oberoende av djurslag. Inom sektorn för produktionsdjur har livsmedelsindustrin också en central roll bl.a. som rådgivare för kontraktsleverantörer, vilket är en del av kvalitetssäkringen i livsmedelsproduktionskedjan.

Det hälsovårdsarbete som utförs bland djuren på gårdarna gäller både förebyggande av produktionssjukdomar och smittsamma sjukdomar och omsorg om och förbättring av djurens välfärd.

Ytterligare information:
Överinspektör, sektionschef Taina Mikkonen, Evira, tel. 040 830 8404
Enhetsdirektör Jaana Mikkola, Evira, tel. 040 831 8425

 

Teman: