Binas hälsa främjas med gemensamma krafter

25.6.2012

<p>Livsmedelssäkerhetsverket Evira deltar i forskning som inleds i Finland där man undersöker förekomsten av och orsaken till dödlighet bland bin. Information erhålls särskilt om det, vilken roll kvalstret <em>Varroa destructor</em> och anknytande virussjukdomar spelar i bisamhällenas undergång. Projektet erbjuder biodlarna som får möjlighet att delta i undersökningen ett unikt tillfälle att få information om bisamhällenas övervintring och hälsotillstånd.</p>

Undersökningen är en del av ett projekt på EU-nivå

I projektet följer man upp dödligheten och hälsotillståndet i biodlingarna under hela produktionsåret och fastställer förekomsten av de viktigaste smittsamma sjukdomarna bland bin inom EU-området åren 2012 - 2013.

I undersökningen deltar allt som allt 17 medlemsstater i EU. I Finland inriktas undersökningen på fem från varandra avvikande biodlingsområden, som till sitt läge och sin klimatzon representerar ytterligheterna inom EU: Åland, Kajana, Kides, Seinäjoki, Jockis. Projektet genomförs i samarbete mad andra aktörer inom biodlingen.

EU har uppställt som sitt mål att främja binas hälsa

Bakom projektet står globalt inrapporterade bisamhällesförluster, som man inom EU-området inte har någon tillförlitlig information om förekomsten av och orsaken till. År 2011 inledde ett EU-referenslaboratorium för diagnostik av sjukdomar bland bin sin verksamhet och det styr medlemsländernas nationella referenslaboratorier. Som finskt referenslaboratorium tjänar Eviras laboratorium i Kuopio. Projektet och arbetet med att utveckla Eviras referenslaboratorieverksamhet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och EU.

Ett biforum dryftade bisjukdomsläget i Finland

Eviras referenslaboratorium arrangerade 30.5.2012 i Loimaa ett biforum som sammanförde finländska experter på diagnos, forskning och bekämpning av bisjukdomar. Representerade var biodlarna och Finlands Biodlares Förbund r.f., biforskningen vid Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi, Helsingfors universitet och andra aktörer i branschen.

Forumet gav en helhetsbild av bisjukdomsläget i Finland och om behoven av forskning och utveckling i fråga om diagnos, behandling och bekämpning av sjukdomar.

Den mest förödande sjukdomen inom biodlingen i Finland är varroa och anknytande virussjukdomar. På andra plats kommer den brett spridda amerikanska yngelrötan som kräver bättre metoder än för närvarande för att bekämpas. Särskilt virussjukdomsdiagnostik önskades av Evira.

Som aktuella ämnen framstod bland annat tvånget att registrera bin och humlor som trädde i kraft i år och Forskningscentralens för jordbruk och livsmedelsekonomi beslut att lägga ned biforskningen från och med början av år 2013.

Enhälligt konstaterades att de nationella resurserna inom forskningsområdet måste stärkas med hjälp av samarbete mellan aktörerna i branschen.

Läs mer om sjukdomar hos bin (Evira)

Mer information ger:
professor, forskningsenhetschef Sinikka Pelkonen,
forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi, Kuopio
tfn 0400 287061

Teman: