Björnkött skall besiktigas före servering på restaurang

11.12.2006

<div>Björnkött säljs och serveras på restauranger och andra tillställningar om hösten under och efter björnjaktsäsongen. Björnkött som är avsett att serveras på restauranger eller avsett för allmän konsumtion genom detaljhandeln skall vara godkänt i köttbesiktning.</div>

Besiktning av björnkött inkluderar alltid också undersökning med tanke på trikiner. Björnen är sådant frilevande vilt, för vilket det finns krav och begränsningar i lagstiftningen gällande köttbesiktning och leverans av kött till allmän konsumtion.

Besiktningen av kött från frilevande vilt utförs av en tjänsteveterinär i ett för ändamålet godkänt slakteri eller på en annan av veterinären godkänd plats såsom ett jaktsällskaps s.k. slaktskjul. Köttbesiktningen utförs alltid för en hel slaktkropp. För köttbesiktning skall björnkroppen och inälvorna levereras till en godkänd plats för slutförande av slakting och besiktning av kroppen. I köttbesiktningen kontrolleras att djuret varit friskt och att köttet från djuret är lämpligt som människoföda. Om besiktningen skall i förväg överenskommas med vederbörande kommunala veterinär.

I samband med köttbesiktningen undersöks djuret avseende trikiner. Undersökningen gäller alla sådana djurslag, hos vilka man vet att trikiner kan förekomma. Trikinerna är parasiter som hör till nematoder och som kan överföras också till människan vid intag av rått eller bristfälligt tillrett kött. I Finland förekommer trikiner allmänt hos frilevande små rovdjur och björnar, ibland också hos vildsvin. Hos människan kan trikinerna medföra en farlig och långvarig sjukdom.

Kött som godkänts i en köttbesiktning märks med ett hälsomärke som stämplas på slaktkroppen. Kött som besiktigats i ett slakteri kan också levereras till andra EU-medlemsstater och märks med ett ovalt hälsomärke. Kött som besiktigats av en kommunal veterinär på en annan plats märks med ett rektangulärt hälsomärke med veterinärens personliga nummer och ordet ”riista”. En slaktkropp som stämplats med ett rektangulärt hälsomärke är godkänt enbart för nationell konsumtion . En godkänd slaktkropp får styckas i ett slakteri eller på den plats där kroppen besiktigats högst i tredjedelspartier av en halv slaktkropp. För egentlig styckning skall kroppen levereras till ett godkänd styckningsanläggning eller den avsedda serveringsplats.

En livsmedelsföretagare som tar emot björnkött för detaljförsäljning eller för servering på en restaurang skall säkerställa att köttet besiktigats. Varje kroppsparti (högst tredjedelsparti av en halv slaktkropp) skall vara försedd med ett hälsomärke som ett tecken på köttbesiktning. Om köttet köps färdigt styckat, skall det ha styckats i ett godkänt styckningsanläggning. Om köttet kommer från ett slakteri eller ett godkänt styckningsanläggning skall det åtföljas av en handling, av vilken information om den avsändande anläggningen framgår.

Mer information ger:
Överinspektör Leena Oivanen, Evira, tfn 020 77 24272
Överinspektör Vera Haapala, Evira, tfn 020 77 24294

Teman: