Bomullsmjöllus har hittats i odlingar av julstjärnor

11.9.2008

<div>Vid inspektioner som Evira och TE-centralerna har gjort har bomullsmjöllus upptäckts i 38 handelsträdgårdar som producerar julstjärnor. Dessutom har bomullsmjöllus konstaterats på julstjärnor i plantproduktion samt i samband med marknadskontroll och importinspektioner.</div>

I år har förekomster av bomullsmjöllus hittats tre veckor tidigare än under de senaste åren, vilket tyder på rikligare smitta än vanligt i det importerade plantmaterialet av julstjärnor. Sticklingar av julstjärna importeras för vidarekultur ända från sommaren.

Bomullsmjöllus är enligt lagen om skydd för växters sundhet en farlig växtskadegörare, som i Finland har påträffats i synnerhet på julstjärnor. Andra värdväxter är bland annat gurka och tomat samt många prydnadsväxter som odlas i växthus. Den här skadegöraren borde inte alls få förekomma på plantmaterial som importeras till Finland. Den är en cirka 1,5 mm lång insekt som suger näring ur växternas blad. Förutom de sugskador den orsakar kan den också sprida växtvirus. Skadegöraren förekommer inte permanent i Finland.

Under de senaste åren har förekomsterna av bomullsmjöllus haft en ökande trend. Under åren 2006–2007 upptäcktes 50 förekomster vartdera året, vilket är betydligt fler än under åren innan.

Det verkar som om det kommer att upptäckas många fall av bomullsmjöllus i odlingar av julstjärnor i år. Eviras och TE-centralernas växtinspektörer kartlägger som bäst odlingarna av julstjärnor. De odlingar där bomullsmjöllus påträffas ges ett bekämpningsbeslut, som anger åtgärder för att bekämpa skadegöraren. Målet är att genom inspektioner och bekämpning förhindra uppkomsten av permanenta förekomster på produktionsplatserna.

Bomullsmjöllusen medför inga olägenheter för dem som köper de färdiga julstjärnorna, för mjöllusen bekämpas innan växterna säljs till konsumenterna.


Ytterligare information:
biträdande direktör Raija Valtonen, Evira, tel. 02077 25040
överinspektör Salla Hannunen, Evira, tel. 02077 25072Teman: