Brister i angivandet av grönsakernas ursprung i detaljhandeln

13.10.2009

<p>Grönsakers och frukters ursprungsland skall alltid anges. Under kontrollbesök som Evira företog i början av året framkom att det i varje detaljhandelsbutik fanns i genomsnitt tre grönsaks- eller fruktpartier, för vilka butiken angett produktens ursprungsland felaktigt. De flesta felen gällde importerad frukt, särskilt äpplen och vindruvor.</p>

Ursprungslandet är det land, där produkten odlats. Ursprunget skall anges antingen på den förpackning som är avsedd för konsumenten eller vid försäljning i lösvikt på en separat säljskylt i produktens omedelbara närhet. Det gäller också torghandel.

Ursprungslandets hela namn skall finnas på säljskylten. Endast ett namn får anges på skylten, eftersom det skall vara entydigt klart för konsumenten varifrån grönsaken eller frukten hon köpt härstammar. Ursprungslandet får inte anges alternativt på säljskylten, såsom Frankrike/Italien.

Evira granskade under första halvåret 2009 i form av stickprover sammanlagt 3 874 grönsaks- och fruktpartier på olika håll i Finland. Kontroller företogs i alla butikskedjor och i olika stora butiker. I tillsynen påträffades 260 partier (6,7 %), där ursprungslandet var felaktigt, dvs. där produkten inte härstammade från det land som angetts på säljskylten. Alla dessa fel gällde produkter som såldes i lösvikt. I samband med kontrollen gavs butiken en skriftlig uppmaning att utan dröjsmål rätta till den felaktiga informationen.

De flesta felen (32,3 %) gällde ursprunget för vindruvor. Näst mest fel påträffades i ursprunget för äpplen (25,4 %) och apelsiner (15 %). Minst brister förekom i fråga om ursprungsmärkningen för finska produkter.

En konsument kan ge respons till den lokala hälsovårdsinspektören, om man har skäl att misstänka att ursprungsinformationen inte stämmer. Kommunens hälsotillsyn har som uppgift att utöva tillsyn över spårbarheten och se till att konsumenten inte vilseleds.

Hälsovårdsinspektörernas kontaktuppgifter:
Evira.fi > Livsmedel > Respons om livsmedel.

Mer information ger:
inspektör Mari Järvenmäki, Evira, tfn 040 840 7948

 

Teman: