Brister i naturprodukternas ursprungsinformation

7.12.2006

<div>De som marknadsför naturprodukter har ännu mycket att förbättra i dokumenteringen av produkternas ursprung och spårbarhet. I ett riksomfattande tillsynsprojekt som genomfördes i fjol inspekterade de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna ursprungsinformationen och spårbarheten hos blåbär, lingon, tranbär, hjortron och kantareller som hölls till salu på olika typer av försäljningsställen.</div>

Enligt livsmedelslagen (23/2006) skall livsmedelsföretagaren ha tillräckliga och korrekta uppgifter om de livsmedel som företagaren producerar, bearbetar och distribuerar. Det förutsätter att livsmedelsföretagaren skall ha skriftlig information om produktens ursprungsland. Utgående från denna information kan företagaren ge konsumenterna rätt information om ursprunget. Författningarna om spårbarhet ingår i EG:s allmänna livsmedelsförordning (178/2002). Samtliga livsmedelsföretagare skall ha information om varuleverantörer och sälj-/leveranstidpunkter och om det, till vem produkter levererats och när (spårbarhet ett steg framåt och ett steg bakåt i kedjan). Spårbarhetsinformationen behövs bl.a. med tanke på hantering av krissituationer och verkställande av inriktade tillbakadraganden.

Naturproduktens ursprung utreddes i 142 inspektioner och tillförlitlig skiftlig ursprungsinformation påträffades i endast 64 procent av inspektionerna. Produktens ursprung kunde inte verifieras i 18 procent av inspektionerna. I 17 procent av inspektionerna krävdes ingen verifiering av ursprunget, eftersom det rörde sig om en förpackad produkt och inspektionen utfördes på en annan plats än i förpackarens lokaler. I två fall förekom dessutom motstridigheter mellan produktens försändelsehandlingar och påskrifterna på förpackningen i fråga om ursprungsinformationen.

Spårbarhetsinformationen dvs. varuleverantörens kontaktuppgifter och leveransdatum utreddes i 42 inspektioner. Den information som krävs påträffades i endast 56 procent av inspektionerna. Den obligatoriska spårbarhetsinformationen var bristfällig eller saknades i sin helhet i över 40 procent av de inspekterade varupartierna. I projektet spårades också 11 naturproduktpartier från inspektionsobjektet bakåt i kedjan och utreddes hur spårbarheten realiseras i praktiken.

Tullverket deltog i tillsynsprojektet genom att undersöka säkerheten och kvaliteten hos 86 importerade naturproduktpartier. Proverna undersöktes vid Tullaboratoriet med tanke på bl.a. den mikrobiologiska kvaliteten, radioaktiviteten och tungmetaller. 4,6 procent av de undersökta varupartierna stridde mot bestämmelserna. Anmärkningar gavs till 24 procent av de undersökta partierna. Orsaken till samtliga kasseringar och anmärkningar var svag mikrobiologisk kvalitet. Huvuddelen (3 partier) av de kasserade partierna gällde färska eller djupfrysta bär, i vilka man påträffade för mycket mögel och jäst.

Utgående från tillsynsprojektet utarbetas anvisningar till livsmedelsföretagarna om hur kraven gällande ursprunget och spårbarheten skall beaktas i egenkontrollen. De kommunala tillsynsmyndigheterna ges utbildning i tillsynen över egenkontrollen och motsvarande tillsynsprojekt arrangeras för andra produkters del.

Mer information:
Livsmedelsöverinspektör Arja Kaiponen, Evira, tfn 020 77 24288
Produktsäkerhetschef Katri Hyysalo, Tullaboratoriet, tfn 020 49 23218

Teman: