Brister i påskrifterna på förpackningarna till gödselmedel

22.6.2010

<p>I Livsmedelssäkerhetsverket Eviras tillsyn över gödselmedel våren 2010 konstaterades 62 brister som hänför sig till påskrifterna på förpackningarna och marknadsföringen, dvs. i 20 procent av de hittills inspekterade 301 gödselpreparaten.</p>

Gödselfabrikat skall åtföljas av en varudeklaration
Till den som köper och använder ett gödselfabrikat skall i samband med försäljningen och överlåtelsen alltid ges en varudeklaration, som skall vara utarbetad på svenska och finska. Detta gäller gödselfabrikat avsedda för konsumenter och yrkesfolk.

I varudeklarationen skall bl.a. finnas information om produktens typbeteckning, handelsnamn, egenskaper, användning och sammansättning. På Eviras webbsidor finns detaljerade anvisningar om hur varudeklarationen utarbetas för olika typer av gödselfabrikat.

För förpackade produkters del skall varudeklarationen tryckas eller fästas på förpackningen. När varorna är i lösvikt kan varudeklarationen fogas till de dokument som åtföljer produkten.

Marknadsföring av gödselfabrikat
Om gödselfabrikat får inte ges andra uppgifter än de som obligatoriskt skall ges i varudeklarationen. Dessa uppgifter skall ändå vara entydiga och mätbara och de får inte vilseleda den som använder gödselfabrikatet.

Marknadsföringen av gödselfabrikat till konsumenter regleras av konsumentskyddslagen, enligt vilken osanna eller vilseledande uppgifter inte får lämnas vid marknadsföring.

Mer information ger
Överinspektör Titta Suoniitty, Evira. tfn 040 579 6147

Teman: