Brister i trädgårdsärtens grobarhet

20.6.2011

<p>Antalet tillsynskontroller vid handeln med utsäde var sammanlagt 221 år 2010. Det hittades brister i trädgårdsärtens grobarhet och meddelades marknadsföringsförbud på grund av marknadsföring av icke-certifierad utsädespotatis vid torghandel.</p>

Brister i grönsaksfröns grobarhet

Grobarheten fastställdes av sammanlagt 71 fröprov av trädgårdsärt och 124 fröprov av persilja. Av fröpartierna av trädgårdsärt uppfyllde 14 partier, dvs. nästan 20 procent, och 8 partier av fröpartierna av persilja, dvs. drygt 6 procent, inte kraven på grobarhet. Partierna belades med marknadsföringsförbud. Minimikravet på grobarheten hos frön till trädgårdsärt är 80 procent och hos persilja 65 procent. Tillsynen riktades år 2010 mot dospåsar för frön till trädgårdsärt och persilja, som konsumenterna närmast köper antingen i fröbutiker eller livsmedelsbutiker. Frön till grönsaker marknadsförs till Finland huvudsakligen från andra EU-medlemsstater och kontrolleras genom stickprov.

Tillsyn över icke-certifierad, dvs. grå handel med utsäde

Livsmedelstillsynsverket Evira övervakar aktörer inom handeln med utsäde för att förebygga grå handel med utsäde. På basis av kontakter inom tillsynen meddelades tre marknadsföringsförbud på grund av marknadsföring av icke-certifierad utsädespotatis vid torghandel och webbreklam. Ett förbud gällde ett parti av rybsfrön som inte uppfyllde kraven på grobarhet. De skriftliga anmärkningarna gällde tidningsreklam för icke-certifierade frön och bristfällig filhantering i marknadsföring av utsäde.

Import av frön följs

Det gjordes 52 anmälningar om import av utsäde från länder utanför EU. I dessa kontrolleras att de växtarter som importeras finns i EU:s förteckning över växtarter och att de länder som exporterar utsäde har ett motsvarande system som EU:s system för produktion av utsäde. Antalet kontroller där importintyg godkändes var 542. För att ett parti som marknadsförs till Finland ska godkännas krävs ett certifieringsbeslut och ett gällande intyg över kvaliteten på frön och växtartens äkthet.

Tyngdpunktsområdena för tillsyn över handeln med utsäde år 2010

Tyngdpunktsområdena för Eviras marknadstillsyn över handeln med utsäde valdes år 2010 enligt en riskbedömning av hela produktionskedjan för utsäde. Riskfaktorer var karaktären och omfattningen av näringsidkarnas verksamhet, nivån av personalens kompetens, underkända fröpartier och -odlingar samt marknadsföringsförbud och skriftliga anmärkningar året innan. Dessutom var tyngdpunktsområdet grobarheten hos frön till persilja och trädgårdsärt som är avsedda för hobbybruk och handeln med icke-certifierat dvs. grått utsäde.

Ytterligare information om tillsyn över icke-certifierat utsäde:
Evira.fi > Växter > Försäljning och marknadsföring > Utsäde > Marknadstillsyn

Ytterligare information:
överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, tfn 020 77 25320
inspektör Mika Kivistö, tfn 020 77 25321

Teman: