Broschyrerna om hönsens, nötkreaturens samt hundarnas och katternas välmående har förnyats

13.8.2008

<div>Evira har förnyat broschyrerna om hönsens, nötkreaturens samt hundarnas och katternas välmående. Broschyrerna innehåller en sammanställning av den centrala djurskyddslagstiftningen om djurhållning och djurens välmående. Broschyrerna innehåller förutom lagbestämmelserna också en sammanställning av rekommendationer om djurhållning. </div>

Avsikten med djurskyddslagen är att skydda djuren mot lidande, smärta och plåga. Med hjälp av lagen vill man också främja djurens välmående och god behandling. I djurhållningen ska dessutom upprätthållande av djurens hälsa främjas och djurens fysiologiska behov och naturliga beteendebehov ska beaktas.

Djurskyddstillsynen på lokal nivå sköts av kommunalveterinären, hälsoinspektören samt polisen. Djurskyddsinspektioner görs förutom av myndigheterna också av djurskyddsövervakare som befullmäktigats av länsstyrelserna.

På länsnivå styr och övervakar länsstyrelsen och i synnerhet länsveterinären där att djurskyddsbestämmelserna följs. Evira styr och utövar i egenskap av centralförvaltningens myndighet att bestämmelserna i djurskyddslagstiftningen verkställs och följs. På ministerienivå hör det till jord- och skogsbruksministeriet att bereda djurskyddsbestämmelserna och övervaka att de verkställs.

Broschyrer kan avgiftsfritt beställas från Evira. Porto uppbärs inte, om det är mindre än 5 euro.

Beställningar kan göras per e-post på adressen tilaukset@ evira.fi, per telefon på nummer 020 77 25104, 0400 378 710 eller via internet på adressen www.evira.fi > Beställningstjänst > Broschyrer

Författningstexterna finns i sin helhet på jord- och skogsbruksministeriets webbplats: www.mmm.fi

Ytterligare information:
överinspektör Helena Hepola, tel. 020 77 24251
överinspektör Sanna Varjus, tel. 020 77 24225

Teman: