Bulletin: Begränsningar i användningen av varumärkena bio, eko och luomu

28.3.2006

<div>Uttryck som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt såsom bio, eko, luomu och andra motsvarande uttryck får inte användas i varumärken för konventionellt producerade livsmedel efter den 1 juli 2006. I påskrifterna på förpackningen till livsmedel, i reklammaterial om livsmedel eller handelsdokument över livsmedel får finnas hänvisningar till ett ekologiskt produktionssätt endast, om det rör sig om en verklig ekologisk produkt. </div>

I EU:s förordning (2092/91) om ekologisk produktion finns bestämmelser också om varumärken. Den i förordningen nämnda övergångstiden på sex år för användning av varumärken, som innehåller bio, eko, luomu eller andra liknande uttryck som syftar på ekologiska produktionsmetoder, även då varumärket berör företagarens namn, i förpackningsmärkningar och reklam gällande konventionellt producerade livsmedel utgår 1.7.2006. Man stannade för en övergångstid för att de som använder varumärken skall hinna anpassa sin verksamhet till de förändrade bestämmelserna.

Uttrycken bio, eko, luomu etc. ensamma eller i kombination med andra ord på vilket som helst EU-språk anses i EU som påskrifter som hänvisar till ekologisk produktion utom i sådana fall, då de inte gäller en ingrediens av jordbruksursprung i ett livsmedel eller om de tydligt inte står i något samband till ett ekologiskt produktionssätt.

Bio eller något annat motsvarande uttryck hänvisar således inte alltid till ett ekologiskt produktionssätt utan kan till exempel i kosttillskott också hänvisa till att ett näringsämne befinner sig i en sådan form att den blir väl absorberad. Bio eller andra motsvarande uttryck kan också hänföra sig till en ingrediens i ett livsmedel som inte är av jordbruksursprung såsom till exempel mikrober, varvid begränsningarna i ekoförordningen inte gäller dem.

Ordet ”luomu” anses alltid vara ett uttryck som hänvisar till ett ekologiskt produktionssätt.  Exempelvis ordet ”luomu” i företagets namn i förpackningsmärkningar på livsmedel eller i dokument syftar på att livsmedlet ifråga har producerats ekologiskt.

Även då anses varumärket tydligt hänvisa till ett ekologiskt produktionssätt, om varumärket innehåller uttrycket bio eller något annat motsvarande uttryck och någon ingrediens i produkten angetts vara ekologiskt producerad.

I påskrifterna på förpackningar till, reklammaterial för eller handelsdokument över  ett konventionellt producerat livsmedel eller kosttillskott får efter den 1 juli 2006 inte användas uttrycken bio, eko, luomu eller något annat motsvarande uttryck i ett varumärke som gäller en produkt eller en aktör, om uttrycket ger köparen den uppfattningen, att det rör sig om en ekologiskt producerad produkt. Om en aktör vill använda uttrycken i fråga, skall produkterna ändras så, att de uppfyller kraven som ställts på ekologiskt producerade livsmedel.

Kraven i lagstiftningen på tillverkning, legotillverkning, lagring, partihandel och import av ekologiska produkter finns bl.a. i Livsmedelsverkets Anvisningar för ekologisk produktion (www.elintarvikevirasto.fi > Publikationer och broschyrer).

Mer information ger: överinspektör Minna-Maija Väänänen, tfn (09) 3931 542 och överinspektör Eeva Fieandt, tfn (09) 3931 522

Teman: