Centret för djurvälfärd bildades

27.5.2009

<p>Helsingfors universitet, Livsmedelssäkerhetsverket Evira och jord- och skogsbruksministeriet undertecknade onsdagen den 27.5.2009 i Helsingfors ett avtal om att bilda det nationella Centret för djurvälfärd.</p>

Nätverket främjar samarbetet mellan tillsynen över och forskningen om djurens välfärd. På så sätt säkerställer man att lagstiftningen och tillsynen är baserade på de nyaste forskningsrönen.

Syftet är att främja samverkan och samarbete mellan forskarna, administrationen och fältet. Nätverket gör de samlade resultaten av forskningen om djurens välfärd tillgängliga för olika parter. Lika viktigt är det också att identifiera och kartlägga vilka forskningsrön som ytterligare behövs.

Centret för djurvälfärd, dvs. EHK-nätverket, har sin verksamhet vid Veterinärmedicinska fakulteten. Välfärdscentret fungerar som ett nätverk och står i nära kontakt med Evira.
Forskningscentret för djurvälfärd och Forskarskolan för djurvälfärd, som har funnits i åratal vid fakulteten, är också fast anknutna till nätverket. Dessutom har EHK intensivt internationellt samarbete: på europeisk nivå planeras ett center i branschen, The European Centre for Animal Welfare.

EHK:s verksamhet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Den årliga finansieringen är 100 000 euro.

Ytterligare information
T.f. direktör Laura Hänninen, Centret för djurvälfärd, tel. 050 4151180

Teman: