Certifierat utsäde tryggar odlarens rättigheter

29.4.2009

<div>Evira påminner om att bruk av certifierat utsäde tryggar odlarens rättigheter. I handeln med utsäde gäller således principen om s.k. strikt ansvar. Det innebär att odlaren har rätt till skadestånd, om utsädet inte motsvarar den information som getts om utsädet i fråga eller om utsädet har något annat fel. Sådan rätt har inte den som köpt ickecertifierat utsäde.</div>

Enligt lagen om handel med utsäde får endast certifierat utsäde dvs. officiellt kontrollerat utsäde marknadsföras som utsäde. Som marknadsföring betraktas också utsädeshandel gårdarna emellan. Bestämmelserna i lagen om handel med utsäde gäller såväl konventionell produktion som ekologisk produktion. I lagen om handel med utsäde finns stadganden om ersättningsskyldigheten hos den som iordningställt, förpackat och importerat utsäde, om det certifierade utsädet inte motsvarar den information som getts om utsädet i fråga.

Garantibeviset är utsädets garanti
Certifierat utsäde är sortäkta, artrent, fritt från flyghavre, sundhetstestat, det har hög grobarhet och det uppfyller de kvalitetskrav som ställs på arten i fråga. Det är skäl för odlaren att försäkra sig om följande vid köp av utsäde:
1. Varje förpackning är sluten.
2. Varje utsädesförpackning är försedd med ett garantibevis.
3. Garantibeviset är antingen ett officiellt garantibevis som Evira tryckt eller leverantörens garantibevis som förpackaren tryckt.
4. Av garantibeviset framgår bl.a. partiets utsädesklass, art, sort, handelspartibeteckning, provtagningstidpunkten, tidpunkten då grobarheten fastställts, grobarheten, tusenkornsvikten, renheten och förpackaren.
5. I fråga om partier som marknadsförs med förhandsgaranti anger grobarheten på garantibeviset det grobarhetsresultat som förpackaren uppgett (förhandsgrobarheten).
6. Det lönar sig att spara minst ett garantibevis med tanke på senare behov (ansökan om stöd, eventuella reklamationer).

Över handeln med utsäde utövas tillsyn
Enligt lagen om handel med utsäde skall företagare som förpackar, marknadsför och importerar och exporterar utsäde ansöka om registrering hos Evira. De skall också föra ett handelspartibundet register över sin verksamhet. Förpackning av utsäde är tillåtet endast med stöd av ett tillstånd beviljat av Evira. Evira utövar tillsyn bl.a. över utsädespartiernas kvalitet och bokföringen i anläggningar som förpackar utsäde. På ställen där utsäde saluhålls kontrolleras bl.a. att utsädet säljs lagenligt och att utsädesförpackningarna försetts med giltiga garantibevis.

Mer om certifierat utsäde:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Utsäde


Mer information ger:
överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, Evira, tfn 020 77 25320
överinspektör Kristiina Sulkonen, Evira, tfn 020 77 25327
inspektör Mika Kivistö, Evira, tfn 020 77 25321
Teman: