Dags att börja kolla och plocka flyghavre

30.6.2008

<div>Flyghavren går i vippa i början av juli i södra och västra Finland. Den bästa och billigaste förebyggande bekämpningen är att hitta de första exemplaren. Skiftena måste granskas, även om kemisk bekämpning har gjorts. På så sätt kan man försäkra sig om att bekämpningen har lyckats, i synnerhet då början av växtperioden har varit ovanligt torr.</div>

Dröj inte med plockningen av flyghavre

Då flyghavren har gått i vippa är det bråttom ut på åkern. I försök som gjordes år 2005–2006 togs frön från flyghavrens vippor med en veckas mellanrum efter att flyghavren gått i vippa och fröna fick gro. Redan två veckor efter att flyghavren gått i vippa hade de första fröna blivit groningsdugliga. Om man låter flyghavren mogna faller en del av fröna ned i åkern långt innan säden skördas. Därför måste man gå över skiftena, till exempel längs körspåren, och noggrant plocka bort alla flyghavrevippor. Flyghavren upptäcks bäst i motljus.

Plocka och förstör flyghavren

Flyghavren ska ryckas upp med rötterna ur jorden och hela växten ska försiktigt stoppas ned i en hel säck. Säcken ska föras bort från åkern och förstöras, t.ex. brännas upp. Säckarna får inte lämnas kvar vid dikesrenen utan de måste ovillkorligen förstöras.

Kemisk bekämpning

Om kemisk bekämpning har utförts, i spannmål senast i 1-nodsstadiet, lönar det sig att börja kontrollplocka flyghavren på skiftena senast vecka 28. Det har konstaterats att det tar längre tid för flyghavren att komma upp på direktsådda skiften. Eftersom början av växtperioden ställvis har varit ovanligt regnfattig, kan flyghavren ha kommit upp först efter bekämpningen, vilket kan bli en obehaglig överraskning för odlaren. Det finns också alltid en risk att man har missat en smal remsa på åkern vid besprutningen. De exemplar som blir kvar på åkern fäller sina frön och gör att också ett gott bekämpningsresultat på resten av skiftet går förlorat. Ett enda frodigt flyghavreexemplar kan lätt producera över 100 frön.

Identifiering av flyghavre

Det lönar sig att lära sig känna igen flyghavren. I odlad havre förekommer ibland så kallade fatuoider, som är förvillande lika flyghavre. Ifall du inte är säker på om det är fråga om vanlig havre eller flyghavre, kan du skicka hela växten till Eviras enhet för frökontroll i Loimaa för identifiering (PB 111, 32201 Loimaa). Identifieringen är avgiftsfri och ett intyg över identifieringen utfärdas.

Mera information om identifiering av flyghavre finns på Eviras webbplats:
www.evira.fi > Växtproduktion och foder > Utsäde > Flyghavre > Observation och identifiering av flyghavre

Ytterligare information:
inspektör Jari Poikulainen, Evira, tel. 020 77 25325, 040 719 1075
e-post förnamn.efternamn@evira.fi


Teman: