Dags att spana efter flyghavre!

29.6.2009

<p>Flyghavre är ett lömskt ogräs som lätt sprids. Dess vippor som sträcker sig upp över spannmålsbeståndet börjar urskiljas i början av juli i sydligaste Finland. Ogräset orsakar stora ekonomiska förluster och måste enligt lag bekämpas. Den effektivaste bekämpningen är att förstöra de första exemplaren som hittas vid granskning. Flyghavre kan också bekämpas kemiskt.</p>

Flyghavren finns redan på cirka 324 000 ha eller över 14 % av åkerarealen och den är ett särskilt problem på de viktigaste spannmålsodlingsområdena. Certifierat utsäde får inte innehålla flyghavre. Kostnader uppkommer genom försämrad kvalitet och mängd, bekämpningskostnader och ökad arbetsmängd.

Det lönar sig för odlarna att granska sina åkrar med tanke på förekomst av flyghavre. En ordentlig kikare är till bra hjälp när man ska granska sina skiften. Skiftena ska granskas systematiskt 2–3 gånger med ungefär en veckas mellanrum. Det är bäst att alltid granska alla skiften, dra upp den flyghavre som hittas och förstöra den till exempel genom att bränna upp den.

Kontrollera resultatet av kemisk bekämpning

Flyghavre bekämpas kemiskt på försommaren. Bekämpning i spannmål ska göras senast i början av stråskjutningsskedet. I juli kan den kemiska bekämpningen fortsätta på marker som inte odlas samt på träda.

Även om den kemiska bekämpningen har gjorts på rätt sätt tidigare måste resultatet av bekämpningen kontrolleras. Man får inte dröja med att dra upp flyghavren, för dess frön är groningsdugliga redan två veckor efter att flyghavren gått i vippa och fröna börjar falla till marken långt före tröskningen. Om det finns mycket flyghavre på åkern kan man bli tvungen att förstöra hela skörden för att hindra flyghavren från att spridas.

Hela växten ska dras upp med rötterna och läggas i en tät säck som ska föras bort från åkern och flyghavren ska brännas upp eller grävas ned djupt i marken. Uppdragen flyghavre får under inga omständigheter lämnas kvar på åkern. Ett enda frodigt exemplar av flyghavre kan producera hundratals frön, och om dessa hamnar i åkern gror en stor del av dem följande vår och smittan blir snabbt värre.

Flyghavrens spridningsvägar

Fåglar, andra djur, maskiner eller flödvatten kan ha spridit flyghavre till skiften som tidigare har varit rena. En mycket vanlig orsak är användning av okontrollerat utsäde.

Förekomsten av flyghavre övervakas

Övervakningen är baserad på lagen och förordningen om bekämpning av flyghavre. Flyghavre måste anmälas till landsbygdsnäringsmyndigheterna, spridning måste förhindras och bekämpningen måste skötas.

Övervakningen av flyghavre sköts av kommunernas myndigheter, TE-centralernas inspektörer och Evira. I klara fall av försummad bekämpning kan sanktionen bli uteblivna stöd. I grova fall kan Evira be myndigheterna göra en utredning.

Bekämpning av flyghavre samt flyghavrens kännetecken:
Evira.fi > Växtproduktion och foder > Utsäde > Flyghavre

Ytterligare information:
Jari Poikulainen, Evira, inspektör, tel. 040 719 1075
Ritva-Vallivaara-Pasto, Evira, överinspektör, tel. 040 833 2482

 

Teman: