De finländska ursprungsväxtsorternas arvsmassa tryggas

4.5.2011

<p>Ursprungsväxtsorterna dvs. lantsorterna upprätthålls för att trygga en omfattande arvsmassa av odlingsväxter. Odlingen av lantsorter började småningom upphöra på 30-talet i takt med den moderna växtförädlingen. Bestämmelserna om finska lantsorter ändrades år 2009 för att motsvara EU-bestämmelserna.</p>

Med en ursprungsväxtsort, dvs. en s.k. lantsort, avses en odlingsväxtstam som av naturen är anpassad till miljöförhållandena på sitt växtområde. Till dessa räknas förutom lantsorter också handelssorter som fallit bort från sortlistan eller modifierade stammar av dem.

Målsättningen för registreringen av ursprungsväxtsorterna är att sorten ska bevaras, dvs. att arvsmassans mångfald ska bibehållas i odlingsförhållanden.

Registrering av ursprungssorter i Växtsortnämnden

Registrering av en sort ger den som upprätthåller sorten rätt att marknadsföra utsäde av sorten i Finland. Spannmåls- och baljväxter, olje-, rotfrukts- och fiberväxter, potatis samt grönsakssorter kan registreras. I registret finns tills vidare spannmåls- och vallväxtsorter samt svedjerova, sammanlagt 16 sorter. För förökning av utsäde av registrerade ursprungssorter av trindsäd, spannmålsväxter och vallväxter kan miljöspecialstöd erhållas.

För registreringen behövs en sortbeskrivning samt en utredning om sortens ursprung, ägare och betydelse för skyddet av genresurserna. I Eviras fältförsök görs en beskrivning av sorten eller säkerställs partiets sortäkthet. Testerna tar minst en växtperiod och är avgiftsbelagda. Växtsortnämnden beslutar om registrering av en lantsort på basis av ansökan.

Beslut om en sort som godkänts för registret publiceras i Finska växtsortmeddelanden och sorten tas med i både den nationella sortlistan och EU:s gemensamma sortlista. I den nationella sortlistan anges också kontaktuppgifter till sorternas ägare. Största delen av de nu registrerade sorterna är rödklöver och råg. Största delen av de frön av lantsortstyp som säljs till konsumenter i små förpackningar hör inte till det här systemet.

Läs mer om saken:

Ursprungsväxter: Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsorter > Ursprungssorter

Finska växtsortmeddelanden: Evira.fi > Publikationer > Växter > Finska växtsortmeddelanden

Mer information ger:

Kaarina Paavilainen, överinspektör, Evira, tfn 040 833 2480 (fältförsöks- och sortbeskrivningsärenden)
Tapio Lahti, överinspektör, Evira, tfn 0400 640 881 (frågor som rör växtförädlarrätt)

Teman: