De flesta askpartierna från kraftverk kan användas som gödselmedel

3.4.2008

<div>Evira utredde &aring;r 2007 anv&auml;ndningen av aska fr&aring;n kraftverk som g&ouml;dsel, askans kvalitet samt var den slutligen placerades. Av de askpartier som var f&ouml;rem&aring;l f&ouml;r provtagning passade 21 f&ouml;r anv&auml;ndning p&aring; &aring;krar och 33 endast f&ouml;r anv&auml;ndning i skogen. P&aring; grund av h&ouml;ga halter av skadliga metaller f&ouml;rbj&ouml;d Evira anv&auml;ndning av 12 askpartier som g&ouml;dsel. Enbart p&aring; grund av kadmiumhalten f&ouml;rbj&ouml;ds inte ett enda askparti.</div>

I projektet kartlades sammanlagt 374 kraftverk, av vilka 163 uppgav att deras aska används som gödsel. Av dessa inspekterades 40 procent och samtidigt togs askprover för analys. Utgående från analysresultaten förbjöds användning av 12 askpartier som gödsel på grund av för höga halter av skadliga metaller. Två förbjöds på grund av olämpliga råvaror.

Skadliga metaller, som har fastställda gränsvärden, är arsenik, kvicksilver, kadmium, krom, koppar, bly, nickel och zink. I sex askpartier berodde förbudet på för höga halter av arsenik, i fem partier kadmium, fyra nickel, fyra zink, två krom, ett koppar och ett bly.

Kadmiumhalterna i de askpartier som lämpade sig för åkrar låg under gränsvärdet, som är 2,5 mg/kg torrsubstans i Finland. Kadmiumhalten i proverna hade en variation på < 0,2 mg/kg – 2,5 mg/kg i genomsnitt. För användning i skogen är gränsvärdet för kadmiumhalten 17,5 mg/kg.

Evira registrerar och har tillsyn över värmekraftverk som producerar aska som ska användas som gödsel. Evira kan förbjuda att askan förs ut på marknaden eller används, om den inte motsvarar bestämmelserna. Tillverkaren, dvs. förbränningsanläggningen, är skyldig att ha egenkontroll och är ansvarig för askans kvalitet. Anläggningarna låter testa askan vid Evira eller vid något annat sakkunnigt laboratorium. Då askan säljs ska den alltid åtföljas av en varudeklaration som är mindre än ett år gammal och som anger bl.a. halterna av skadliga metaller i askan och vad askan kan användas till, dvs. om den lämpar sig för åkrar eller skog.

Endast kraftverk som använder rent trä, torv eller energiväxter som råvara för energin får överlåta aska för användning som gödsel. Råvaran kan dock innehålla till exempel skadliga metaller från trädens växtområde eller till följd av markens pH-värde. Askan innehåller fosfor och kalium men inte kväve. Den innehåller också kalcium och minskar alltså jordens surhet. Därför passar aska som gödsel på åkrarna, också på ekoåkrar, vid anläggning av grönområden och i synnerhet i sumpskogar.

Evira fortsätter med effektiverad tillsyn över askan från kraftverk under år 2008. Resultaten utnyttjas för bestämning av kontrollbehovet vid riskbaserad tillsyn.

Ytterligare information
överinspektör Titta Pasanen, Evira, tel. 020 77 25245

Mera information om ämnet
Användning av aska som gödsel:
http://www.evira.fi/portal/se/v__xtproduktion_och_foder/godselfabrikat/blanketter__anvisningar_och_meddelanden/

Teman: