De inhemska spannmålen gav skörd av god kvalitet år 2013

28.11.2013

<p>Havreskörden år 2013 var den största på tio år, men förkrympta korn och mykotoxiner försämrade havrens kvalitet. Den totala skördemängden av höstsäd var liten, eftersom mindre arealer än vanligt såddes året innan på grund av den våta hösten. Kornets hektolitervikt var god. Livsmedelssäkerhetsverket Eviras och Tikes (Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral) preliminära uppskattning visar att kvaliteten på den inhemska livsmedels- och foderspannmålsskörden år 2013 var god.</p>

Veteskörden år 2013 var lika stor som året innan, men kvaliteten var bättre. Av höstens veteskörd på 888 miljoner kilo hade 506 miljoner kilo en hektolitervikt på minst 78 kilo, ett falltal på minst 180 och en proteinhalt på minst 12,5 procent. Av skörden var 844 miljoner kilo vårvete och endast 44 miljoner kilo höstvete.

Vårvetets genomsnittliga falltal förblev högt (339) tack vare det goda skördevädret. Den genomsnittliga proteinhalten var 13,0 procent. En tredjedel av proverna låg dock under den önskade proteinhalten på 12,5 procent.

Vårveteskördens kvalitet var sämre än genomsnittet i Nyland och Sydöstra Finland. De regionala skillnaderna förklaras delvis av sortvalet. Sorten Kruunu hade den sämsta kvaliteten i år.

De totala skördemängderna av höstsäd var små, eftersom den sådda arealen hösten 2012 var liten på grund av vätan. Dessutom drabbades spannmålen av utvintringsskador. Rågskörden på 27 miljoner kilo var den minsta på mer än tio år. I kvalitetsuppföljningen för råg är gränsen en hektolitervikt på 71 kilo och ett falltal på 120, vilket 71 procent av rågskörden uppfyllde. Rågens genomsnittliga falltal var 162, vilket är lägre än de tre senaste åren.

Mykotoxiner i en fjärdedel av havreproverna

Havrens genomsnittliga hektolitervikt på 56,1 kilo var närmare två kilo mindre än året innan, men bättre än långtidsmedeltalet. Av havreskörden översteg 92 procent eller 1 126 miljoner kilo kvalitetsuppföljningens minimikrav på 52 kilos hektolitervikt. För livsmedelshavre används en gräns på 58 kilos hektolitervikt. Endast en tredjedel av skörden eller 380 miljoner kilo översteg den här gränsen, medan motsvarande mängd året innan var hela 680 miljoner kilo.

Mängden förkrympta korn i havren var 7,5 procent. Det är sämre än medeltalet för de tio senaste åren. Havreskörden var rekorddålig år 2010, då mängden förkrympta korn var hela 12,2 procent.

Vid snabbanalys överskred en fjärdedel av havreproverna halten 1,75 mg/kg av mykotoxinerna deoxynivalenol (DON), vilket är gränsvärdet för livsmedelshavre. Det fanns stora regionala variationer. Risken för överskridning av gränsvärdet för livsmedelsbruk var störst i havre som odlats i Mellersta Finland, Södra och Norra Savolax samt Norra Österbotten.

Skörden av maltkorn på samma nivå som 2012

Av maltkornsskörden uppfyllde 69 procent eller cirka 284 miljoner kilo maltindustrins kvalitetskrav beträffande sortering och proteinhalt. Skörden var av god kvalitet, eftersom den genomsnittliga proteinhalten var låg (under 11,5 procent) och kornstorleken var stor. I Eviras kvalitetsuppföljning bestäms inte maltkornets grobarhet.

Foderkornets hektolitervikt är tillräckligt hög

79 procent eller 1 200 miljoner kilo av kornskörden hade en hektolitervikt över 64 kilo. Den genomsnittliga hektolitervikten på 64,9 kilo var bättre än under de tre senaste åren. Foderkornets proteinhalt var låg.

Bakgrund till uppgifterna

Uppgifterna om spannmålsskördens kvalitet år 2013 är i det här skedet preliminära uppskattningar. En tabell med spannmålsskördens kvalitet baserad på de slutliga uppgifterna publiceras 11.2.2014. Tabellen sammanför uppgifterna från Tikes skördestatistik över spannmålsskördens mängd och uppgifterna om Eviras kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden år 2013. Tikes preliminära uppskattning är baserad på uppgifter om skörden på cirka 2 900 gårdar. Spannmålsprover från cirka 400 av dessa gårdar hade analyserats i Eviras uppföljning av spannmålskvaliteten.

Läs mer
Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Spannmålskvalitet > Statistik om spannmålsskördens kvalitet > Spannmålsskördens kvalitet 2013
Tabell: Spannmålsskördens kvalitet år 2013 – preliminär uppskattning 28.11.2013 (pdf, 200 kbyte)


Mer information
Uppgifter om spannmålsskörden

Tike, statistiktjänster
Forskare Anneli Partala, tfn 0295 313 145
E-postadresser förnamn.efternamn@mmmtike.fi

Uppgifter om spannmålens kvalitet
Evira, enheten för växtanalytik
Specialforskare Elina Sieviläinen, tfn 040 848 6094
Forskare Anne Mäittälä, tfn 040 740 1300
Enhetsdirektör Mirja Kartio, tfn 040 534 5510
E-postadresser förnamn.efternamn@evira.fi

Teman: