De nordiska och baltiska länderna håller en övning med tanke på sjukdomen Bluetongue

14.5.2008

<div>Livsmedelss&auml;kerhetsverket Evira ordnar tillsammans med de &ouml;vriga nordiska l&auml;nderna och de baltiska l&auml;nderna en beredskaps&ouml;vning om Bluetongue under namnet ”HOT AIR 2008” den h&auml;r veckan (14–16.5.2008). </div>

I övningen deltar från Finland förutom Evira också jord- och skogsbruksministeriet, verksamhetspunkterna för Västra och Södra Finlands länsstyrelser i Åbo och Helsingfors samt landskapet Åland. I övningen deltar endast myndigheter. Inga gårdsbesök görs och inga gårdar kontaktas. För undvikande av missförstånd har meddelande om övningen på förhand getts till Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE), Europeiska kommissionen samt till grannländerna.

Bluetongue är en virussjukdom hos idisslare. Sjukdomen orsakas av ett orbivirus. 24 olika serotyper av orbivirus är kända. Viruset sprids via svidknott (Culicoides). Det sprids inte vid annan direkt eller indirekt kontakt t.ex. via varor från det ena djuret till det andra och inte heller via mjölk eller kött. Sjukdomen hör till gruppen sjukdomar som lätt sprids och som måste bekämpas i Finland. Sjukdomen bekämpas främst genom begränsning av djurtransporter på smittområden. Vaccinationer kan också användas för att hålla sjukdomen under kontroll.

Viruset orsakar de allvarligaste symptomen hos får, bland annat feber, svullnad kring huvudet och tungan, kraftig salivutsöndring och hälta på grund av hudinflammation vid klövranden.  Nötdjur är ofta symptomfria bärare av sjukdomen. I den epidemi som spridits i Europa under de senaste åren har även nötdjur uppvisat tydliga symptom. Symptomen på Bluetonguesmitta kan påminna om symptomen på mul- och klövsjuka.

Bluetongue har traditionellt förekommit på subtropiska och tropiska områden och har orsakat dödsfall bland får i många av Medelhavsländerna på 2000-talet. År 2006 påträffades bluetongue för första gången också i Mellaneuropa, där epidemin orsakades av serotyp 8. Under åren 2006–2007 har smittan mycket snabbt spridits till nya områden. De nordligaste fallen hittills har påträffats i södra delen av Danmark och i Storbritannien. I Finland har sjukdomen aldrig förekommit.

Bluetongue är en djursjukdom som inte smittar till människor.

Mera information om övningen:
Direktör Taina Aaltonen, Djurens hälsa och välfärd, tel. 020 77 24008, 040 775 0219
Veterinäröverinspektör Jessica Löfgren-Eriksson, tel.  020 77 24214, 040 759 7989

Mera information om sjukdomen Bluetongue:
Veterinär Ulla Rikula, tel. 020 77 24585, 050 563 2052

Teman: