Den ekologiska produktionen ökar och ekotillsynen fungerar

29.5.2012

<br />

Genom ekotillsynen tryggas konsumenternas förtroende för den ekologiska produktionen, och samtidigt tryggas förutsättningarna för ärlig konkurrens på marknaden för ekoprodukter. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket Eviras rapport över ekotillsynen 2011 uppnås de här målen väl, även i en situation där den ekologiska produktionen utvecklas snabbt. Det har inte skett några stora förändringar i antalet upptäckta fall som står i strid med bestämmelserna och antalet påföljder jämfört med tidigare år.

Den snabba utvecklingen inom ekologisk produktion märks i form av en ökning av antalet aktörer som omfattas av ekotillsynen. I slutet av år 2011 omfattades 3 906 gårdar och andra primärproducenter av den här tillsynen. I tillsynen av livsmedelsproduktionen ingick 487 aktörer. Speciellt snabbt ökade antalet ekologiska djurgårdar (+13 %), livsmedelsföretag (+11 %) och fodertillverkare (+33 %).

Alla ekogårdar och -företag har en egen ekoplan. När de följer den är det lättare att uppfylla skyldigheterna i ekobestämmelserna. Utöver planerna görs ett lagstadgat kontrollbesök på alla ekogårdar och -företag minst en gång om året. Tack vare kontinuerlig tillsyn är det sällsynt med allvarliga förseelser mot reglerna och brister i verksamheten, till exempel användning av förbjudna bekämpningsmedel, gödselmedel och råvaror. Vid kontrollerna noteras dock rikligt med små brister, vilket märks i form av ett stort antal olika skriftliga anmärkningar och uppmaningar till korrigering.

De grundläggande kraven på den ekologiska produktionen och tillsynen är förenhetligade genom lagstiftning inom hela EU-området.

Rapporten över ekotillsynen innehåller bland annat exakta uppgifter om olika typer av förseelser och deras antal.

Rapporten kan läsas på Eviras webbplats på adressen (på finska) :
Evira.fi >  Julkaisut > Kasvit > Raportit > Luonnonmukaisen tuotannon valvontaraportti 2011

Mera information:
överinspektör Beata Meinander, Evira, tfn 0400 571 033

Teman: