Den kommunala livsmedelstillsynen beaktar eventuella risker förknippade med livsmedel

16.12.2008

<div>Den kommunala livsmedelstillsynen gjorde över 60 000 inspektioner i företag i livsmedelsbranschen år 2007. Antalet inspektioner och antalet undersökningar av livsmedel har minskat något från året innan. Tillsynen har ändrats så att den är mera riskbaserad än förut. Kommunerna planerar allt noggrannare vad tillsynsresurserna ska koncentreras på. Det fästs också större vikt vid inspektionernas kvalitet än tidigare, i synnerhet då tillsynen är avgiftsbelagd för företagarna. </div>

Resultaten av den kommunala livsmedelstillsynen år 2006 och 2007 visar att tillsynen koncentreras på allt färre företag, men de inspektioner som görs i dem är grundligare än under tidigare år. Antalet inspektionsbesök har minskat från 106 741 år 2002 till 59 653 år 2007. Å andra sidan har den genomsnittliga tiden som används för en inspektion förlängts till 3,6 timmar. Allt fler inspektioner har lett till att tillsynsmyndigheten har ålagt företaget att vidta åtgärder. Antalet åtgärder översteg 18 000 år 2007. Missförhållandena blir oftast korrigerade med de allra lindrigaste åtgärderna. En uppmaning eller ett åläggande om korrigerande åtgärder har oftast räckt till. Oftast har förtagen ålagts att förbättra den allmänna hygienen eller sin egenkontroll.

Undersökningar inom ramen för livsmedelstillsynen gjordes av sammanlagt 22 605 prover år 2007. Det togs prover av 111 produkter per tillsynsenhet, men provtagningen varierar mycket från kommun till kommun. Flest prover togs i Helsingfors (2823 prover). Å andra sidan fanns det 27 tillsynsenheter som inte tog några prover alls. Det som undersöktes var oftast kött och köttprodukter samt frukter, grönsaker och produkter av dem. De undersöktes beträffande främst hygienisk, dvs. mikrobiologisk och organoleptisk kvalitet. Närmare 10 % av de undersökta proverna konstaterades strida emot bestämmelserna. Den stora andelen prover som stred mot bestämmelserna beror på att man vid inspektionerna tar prover av produkter som verkar misstänkta samt av sådana produkter som är kända för att vara riskprodukter.

Utöver resultaten av livsmedelstillsynen bedömdes också själva tillsynen. Länsstyrelserna undersökte 24 kommunala tillsynsenheters tillsyn beträffande överensstämmelse med kraven, s.k. revision. Vid revisionerna konstaterades att den kommunala tillsynen huvudsakligen motsvarade tillsynsbestämmelserna. Kommunernas tillsyns- och inspektionsplaner fick beröm, medan det gavs utvecklingsförslag om uppföljningen av tillsynen.

Tillsynen kommer också i fortsättningen att mer än tidigare fokuseras på olika livsmedel och produktion av dem utgående från risker förknippade med dem. Hela tillsynens funktion bedöms också med hjälp av kvalitetsrevisioner som planerats på riksnivå för att verksamheten ytterligare ska kunna utvecklas.

Publikationen Bedömning av den kommunala livsmedelstillsynen år 2006 och 2007 finns på Eviras webbplats: http://www.evira.fi/portal/se/evira/bestallningstjanst/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2008/

Ytterligare information:
överinspektör Eeva Fieandt, tel. 020 77 24285


Teman: