Den kommunala livsmedelstillsynen har blivit effektivare

23.12.2009

<p>Mest anmärkningar om bristande hygien</p> <p>I en femtedel av de objekt i livsmedelsbranschen som den kommunala livsmedelstillsynen inspekterat konstaterades något att anmärka på år 2008. Bristerna var till största delen ändå lindriga och lätta att åtgärda. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna gjorde inemot 53 000 inspektioner i företag i livsmedelsbranschen. Antalet inspektionsobjekt har ökat jämfört med tidigare år, då primärproduktionsplatserna på bredare front kommit med i livsmedelstillsynen.</p>

Inspektionerna grundligare
Resultaten av den kommunala livsmedelstillsynen år 2008 visar att tillsynen inriktas på allt färre företag. Inspektionerna som gjorts i dessa företag har ändå varit grundligare än förr.

Objekten som kunde inspekteras var allt som allt något över 95 000 år 2008. Av dem inspekterades cirka 28 500. Största delen av inspektionerna inriktades på andra inspektionsobjekt än primärproduktionsplatser, som inte behöver inspekteras årligen.
I ett och samma företag gjordes i genomsnitt två inspektionsbesök. Såväl antalet inspekterade objekt som antalet inspektionsbesök har minskat jämfört med tidigare år, men tiden som används för en enskild inspektion har blivit längre. I genomsnitt användes 3,3 timmar för en inspektion.

Kött, grönsaker och ytornas renhet undersöktes
I undersökningarna inom livsmedelstillsynen analyserades år 2008 sammanlagt 19 400 prover. Proverna undersöktes i första hand med tanke på sina mikrobiologiska egenskaper som anger renheten och färskheten. Mest undersöktes kött och köttprodukter, grönsaker, frukt och produkter tillverkade av frukt och renheten hos ytorna i livsmedelslokaler. Brott mot bestämmelserna konstaterades i något under 2 000 prover. Utöver myndighetsundersökningarna undersökte företagen också själv sina produkter och hygienen i sina lokaler inom ramen för sin egenkontroll.

Tvångsmedel tillgreps endast sällan
Inspektionsresultaten och undersökningarna ledde i 18 000 fall till åtgärder som myndigheterna uppmanat till. Bristande hygien var den vanligaste orsaken till att åtgärder vidtogs. I huvuddelen av fallen var bristerna visserligen så små, att det ansågs tillräckligt med en skriftlig anmärkning. Betydligt färre administrativa tvångsmedel tillgreps. Förbud utfärdades till exempel i 20 fall.

Verksamheten inom tillsynen utvärderas likaså
Nivån på livsmedelstillsynen upprätthålls med hjälp av utvärderingar av hur tillsynen motsvarar kraven. Sådana utvärderingar gjorde länsstyrelserna i 23 kommunala tillsynsenheter år 2008. I utvärderingarna konstaterades att den kommunala tillsynen var planmässig och att riskvärderingen av tillsynsobjekten hade förbättrats jämfört med tidigare år, medan man nog kom med förslag till förbättringar i provtagnings- och analysplanerna.

Utgående från tillsynsresultaten har den livsmedelstillsyn, som kommunerna svarar för, effektiverats jämfört med tidigare år. Tillsynen har inriktats enligt riskerna och myndighetsåtgärder har tillgripits oftare än förr.

Det har ändå inte reagerats tillräckligt effektivt på alla brister som konstaterats i tillsynen. Tillsynen över att problem som konstaterats rättats till förutsätter likaså att verksamheten effektiveras i många kommuner.
Bristen på tillsynsresurser inverkar på att åtgärder så sällan vidtas. Att tillsynen blev avgiftsbelagd skulle förbättra resursläget, men så har inte skett. Vakanserna inom livsmedelstillsynen har inte ökat nämndenvärt.

Publikationen Utvärdering av den kommunala livsmedelstillsynen år 2008 http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2009/

Mer information ger:
Överinspektör Eeva Fieandt, tfn 020 77 24285 (på plats 28.12.2009 och 11.1.2010 -)
Enhetschef Ulla Poutiainen-Lindfors, tfn 020 77 20306 (på plats 28 - 31.12 och 11.1.2010 -)

 

Teman: