Den nationella beredskapsplanen för tallvedsnematoden har uppdaterats

1.9.2011

<p> <strong>Tallvedsnematoden är en betydande skogsskadegörare som inte förekommer i Finland. Livsmedelssäkerhetsverket Evira har berett sig på att tallvedsnematoden sprider sig till vårt land genom att utarbeta en beredskapsplan som nu uppdaterats. I planen beskrivs vilka åtgärder som vidtas, om tallvedsnematoden påträffas i Finland i en skog, i inhemskt eller utländskt trävirke eller i emballage av trä.</strong> </p>

Tallvedsnematoden är en under en millimeter lång rundmask som lever på flera barrträd, såsom tallar, granar, ädelgranar och lärkträd. Hos tallar kan den orsaka vissnesjuka, vilket kan leda till att träden dör inom några månader.

Tallvedsnematoden förekommer bl.a. i Nordamerika, Japan och Kina. I Europa påträffades tallvedsnematoden första gången i Portugal år 1999. Den har sedermera påträffats också på Madeira och i Spanien.

Tallvedsnematoden sprider sig med kontaminerat barrvirke och emballage av trä. För att förhindra att nematoden sprids till Finland har importbegränsningar och behandlingskrav fastställts för importerat barrvirke och emballage av trä. I inspektioner som utförs hos oss påträffas trots det årligen levande tallvedsnematoder i emballage av trä.

I Finland kunde tallvedsnematoden sannolikt orsaka träddöd endast i landet södra delar. På annat håll skulle den på grund av de kalla klimatförhållandena sannolikt inte orsaka några omfattande skogsskador, men förekomst av nematoden i vårt land skulle försvåra exporten av trävirke.

I beredskapsplanen som nu uppdaterats beskrivs vilka åtgärder som vidtas, om tallvedsnematoden påträffas i en skog i Finland. I planen beskrivs också vilka åtgärder som vidtas, om tallvedsnematoden påträffas i inhemskt eller utländskt trävirke eller i emballage av trä.

Bekämpningsåtgärderna skulle inbegripa barrträdsfria zoner i skogarna och vid behov skulle bekämpningsåtgärder också riktas mot träden på bostadstomter och i parker och naturskyddsområden. I planen ingår också beräkningar av resurserna som de planerade åtgärderna kräver och kostnaderna som de vidtagna åtgärderna medför.

I uppdateringen av beredskapsplanen deltog Livsmedelssäkerhetsverket Evira, Jord- och skogsbruksministeriet, Lantbrukarcentralen MTK, Lounais-Suomen metsäkeskus, Skogsforskningsinstitutet, Metsäteollisuus ry och Tullstyrelsen.

Den uppdaterade beredskapsplanen finner du på Eviras webbplats : Evira.fi > Publikationer > Växter > Beredskapsplan för tallvedsnematoden (på finska, pdf, 2747 kt)

Mer information om tallvedsnematoden: Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Växtsjukdomar och skadedjur > Farliga växtsjukdomar och skadedjur > Skog- och trävaruproduktion > Tallvedsnematod

Ytterligare information:
Enhetschef Hannu Kukkonen, tfn 02077 25030, 040 524 0227
Specialforskare Jyrki Tomminen, tfn 02077 25155, 040 725 7236

Teman: