Den nationella växtsortlistan år 2010 på Eviras webbplats

28.5.2010

<p>Växtsortsnämnden utnämnd av jord- och skogsbruksministeriet publicerar årligen en lista på växtsorter man godkänt. Endast utsäde av sådana sorter, som finns upptagna på den nationella växtsortlistan eller EG:s officiella växtsortlista, kan certifieras av Evira för marknadsföring i Finland. EG:s växtsortlista är en sammanställning av EU:s medlemsländers växtsortlistor.</p>

En sort kan upptas på den nationella växtsortlistan, om den har ett tillräckligt odlingsvärde och skiljer sig från andra sorter. En utredning av odlingsvärdet säkerställer att sorten lämpar sig för odlingsförhållandena i Finland.

Finlands nationella växtsortlista år 2010 kan nu laddas ned på Eviras webbplats på adressen:
Evira.fi > Beställningstjänst > Publikationer > Kasvilajikelautakunnan tiedotteita > 2010 > Sortlista 2010 (pdf, 2,7 Mb)

Mer information ger:

Tapio Lahti, överinspektör, Evira
tfn 0400 640881
tapio.lahti at-merkki-kapea.gifevira.fi

 

Teman: