Den nya lagstiftningen om djurtransporter i kommersiellt syfte ändrar på tillståndsförfarandena

23.1.2007

<div>Lagstiftningen om transport av djur förändrades i början av året. Den nya lagstiftningen gäller all slags transport av djur. De största förändringarna gäller transportörernas tillståndsförfaranden och godkännandet av vägtransportmedel i djurtransporter som har samband med kommersiell verksamhet.</div>

Alla transportörer som tidigare omfattats av tillståndsförfarandet måste också framöver ha ett tillstånd. Det nya tillståndet för transportörer avviker väsentligt från det tidigare tillståndet för djurtransport  och innehavare av gamla djurtransporttillstånd måste ansöka om ett nytt tillstånd. Tillstånden indelas i tillstånd för långa, över 8 timmar långa transporter och tillstånd för korta transporter.

Vägtransportmedlen som används för långa transporter skall också godkännas av länsstyrelsen.

I registret över djurtransportörer som väntas bli färdigt under vårens lopp införs information om tillstånden för transportörer och om intygen om godkännande och bevisen över kompetens. Registret tas i bruk stegvis. Ur registret över djurtransportörer skrivs på Eviras webbsidor ut en förteckning över godkända tillstånd för transportörer som utför långa transporter. Av förteckningen framgår transportörens firma, tillståndets nummer och vem som beviljat tillståndet.

Från och med början av år 2008 krävs ett kompetensbevis av förare som framför vägfordon för transport av tama hästdjur eller tamdjur av nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä. Evira ger under våren 2007 vid behov anvisningar om provet som beviset förutsätter och om hur provet avläggs.

Om tillstånd för transportörer och om godkännande av vägtransportmedel ansöks hos länsstyrelsen i det egna länet. Blanketter för ansökan om tillstånd finns på länsstyrelsernas webbsidor.

Mer information om transport av djur på Eviras webbsida:
http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/valmaende/transport_av_djur/

Mer information ger:
Veterinärinspektör Sari Salminen, tfn 020 77 24229
Direktör Riitta Maijala, tfn 020 77 24210, 040 5722897

Teman: