Den svåra situationen för spannmålsutsäde kräver undantagsåtgärder

9.11.2012

<p>Den svala sommaren och regniga hösten innebär både kvantitativ och kvalitativ brist på gott spannmålsutsäde nästa vår. Grobarheten i de utsädespartier som hittills har undersökts vid Livsmedelssäkerhetsverket Evira har varit god, men många prover från packeriernas råpartier och från odlarna har haft mycket dålig grobarhet. Grobarhetsproblemen är störst för vårvete och havre, men det finns också problem med andra spannmål. Eftersom utsädeslagren också är mycket små, kommer situationen att kräva undantagsåtgärder.</p>

Evira undersöker, granskar och kontrollerar att de utsädespartier som marknadsförs uppfyller kraven på certifierat utsäde. Resultaten av de officiella proverna från utsädesproduktion har tills vidare varit goda. Det innebär att man enligt dessa resultat får högklassiga utsädespartier för sådden nästa vår. Största delen av kornproverna har undersökts endast som betade dvs. behandlade med växtskyddsmedel och så gott som alla partier har uppfyllt kravet på 85 procents grobarhet. Medeltalet för de betade proverna är en grobarhet på 94 procent och de obetade 89 procent.

För havre var motsvarande värden 91 procent för betade partier och 92 procent för obetade. För så gott som alla undersökta partier av vårvete har grobarheten undersökts efter betning och medeltalet är 90 procent. Av 75 undersökta prover av vårvete uppfyllde 11 inte grobarhetskravet.

Stor variation i proverna från packerierna och odlarna

Evira undersöker också andra än officiella prover. I höst har det sänts in ovanligt många prover av packeriernas råpartier och direkt från odlarna till Evira. Det är stora variationer i resultaten, vilket också märks i medeltalen. De sämsta proverna har en grobarhet under 50 procent. Hälften av de obetade proverna av vårvete har haft en grobarhet under 75 procent och av havreproverna vart sjätte. Av de obetade proverna av vårvete har endast en fjärdedel en grobarhet över 85 procent och av de betade proverna något över hälften.

Grobarhetsproblemen beror främst på de svåra förhållandena under växtperioden. Odlarna har skäl att så snart som möjligt undersöka eller låta undersöka kvaliteten på sin egen säd, om de planerar att använda den som utsäde, så att behovet av utsäde till våren klarnar.

Alternativa lösningar för tillgången på utsäde övervägs

Enligt utsädesföretagarna kommer det att bli brist på utsäde. Lagersituationen för överårigt utsäde är också ovanligt dålig. Det finns speciellt lite korn- och havreutsäde i lager.

Tröskningsförhållandena den här hösten var mycket svåra och en del av skörden kunde inte alls tröskas. Den tidiga vårsäden var av god kvalitet när den tröskades, men de regionala skillnaderna är stora. Det finns problem med tillgången på åtminstone vårveteutsäde, men det kommer också att bli brist på korn och havre. Beträffande specialväxter verkar det åtminstone finnas tillräckligt med rybsutsäde.

Jord- och skogsbruksministeriet och Evira har tillsammans med utsädesbranschen startat en kartläggning av utsädessituationen så att det går att bedöma behovet av olika specialåtgärder.

Utsäde kan importeras från andra EU-länder, men detta begränsas troligen av den obetydliga tillgången på sorter som lämpar sig för förhållandena i Finland. Finland kan ansöka om undantagstillstånd för grobarheten av EU. Då kan det bli tillåtet att sälja utsäde som inte uppfyller det normala grobarhetskravet på 85 procent för spannmål. Försörjningsberedskapscentralen beslutar separat om eventuellt behov att öppna dess utsädeslager.

Evira.fi > Växter > Odling och produktion > Utsäde > Statistik > Utsädeskvalitet

Mera information ger:
specialforskare Sinikka Köylijärvi, enheten för växtanalytik, tfn 040 521 4761 (frölaboratoriet)
enhetschef Hanna Kortemaa, enheten för frökontroll, tfn 040 833 2486 (kontroll)
förnamn.efternamn at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Teman: